11. İMAM Hz. HASAN-ÜL ASKERİ

Kazım Balaban

İmam Askeri lakabıyla da tanınan İmam Hasan- ül Askeri, İmam Ali – el Naki’nin oğludur. Babasının şehit edilmesinden sonra onun vasiyeti ile 11. İmam oldu. Annesinin adı Hunes’dir. Muhtemelen 27 Ekim 846 veya 2 Aralık 846 tarihinde Medine’de dünyaya geldi. İmam Askeri de diğer ataları gibi bilge bir İmam ve halk üzerinde ciddi bir etkisi olduğu için, 27 Eylül 873 veya 2 Ocak 874 tarihinde onu kendine bir tehlike gören Abbasi Halifesi  Mütamid tarafından zehirlenerek (1) şehit edildi. Kabri babası İmam Naki’nin türbesinin yanında, Irak /Samara kentindedir.
İmam Askeri’nin İmamet döneminde uzunca süre Ehli Beyt bendeleri ile İmamın görüşmesi Abbasi Halifesi tarafından yasaklanmıştı. Sadece çok özel durumlarda görüşme olanakları vardı. Zaten Ehli Beyt’e bağlı olan önemli Alim ve şahsiyetler de ya göz hapsindeydiler, ya da çevreleri ile diyalogları yasaklanmıştı (2).
Ancak tüm bunlar bilginin ve sevginin diyaloğunu engeleyemiyordu. Çok geniş halk kitleleri tarafından tanınan ve sevilen İmamların varlığı, Hilafet makamını ciddi bir biçimde huzursuz ettiği için, diğer İmamlar gibi, İmam Askeri de aynı şekilde uğradığı zulümlerin ardından şehit edildi.

İMAM HASAN ASKERİ’DEN GÜZEL SÖZLER.

1.    Münakaşa etme; yoksa değerin yok olur. Şaka yapma; yoksa başkaları sana karşı cür’et kazanır (heybetin sarsılır).
2.    Kim mecliste makamından aşağı bir yerde oturmaya razı olursa, yerinden kalkıncaya kadar Allah ve meleleri ona salat ederler.
3.    Affedilmeyecek günahlardan biri de, kişinin “Keşke, sadece bu günahımdan sorguya çekilsem” (yani, bu günah önemli değil) demesidir. Daha sonra şöyle buyurdular: İnsanlar arasında şirk, karıncanın karanlık gecede siyah bir deri üzerindeki ayak izinden daha gizlidir.
4.    Bismillahirrahmanirrahim, Allah’ın ism-i a’zam’ına, gözün siyahının beyazına olan yakınlığından daha yakındır.
5.    İyilerin, iyileri sevmesi, iyiler için sevaptır. Kötülerin, iyileri sevmesi ise, iyiler için bir üstünlüktür. Kötülerin iyilere düşmanlığı, iyiler için bir ziynettir. İyilerin kötülere düşmanlığı ise, kötüler için bir aşağılanmadır.
6.    Yanından geçtiğin herkese selam vermen ve mecliste makamından aşağıda oturman tevazudandır.
7.    Musibetlerden biri de, gördüğü iyiliği gizleyen ve kötülüğü açığa vuran komşudur.
8.    İbadet, çok oruç tutmak ve çok zikir etmek değildir; ibadet, Allah’ın yarattıklarının hikmetini çok düşünmektir.
9.    İki yüzlü ve iki dilli olan kul ne de kötü kuldur; yüzüne karşı kardeşini över, arkasında ise dedikodu eder. Kardeşine bir nimet ulaşırsa onu kıskanır, bir belaya uğrarsa onu yalnız bırakır.
10.    Öfke, her kötülüğün anahtarıdır.
11.    En huzursuz insanlar, kin güden kimselerdir.
12.    İnsanların en takvalısı, şüpheli olan işlere teşebbüs etmeyen kimsedir. İnsanların en abidi, farzları eda eden kimsedir. İnsanların en zahidi, haramları terkeden kimsedir. İnsanların en çok çaba göstereni, günahları terkeden kimsedir.
13.    Şüphesiz, siz kısalan bir süre ve sayılı günler içerisinde yer almışsınız; ölümse ansızın gelir. Hayır eken, saadet biçer. Kötülük eken de pişmanlık biçer. Her ekici, ektiğine ulaşır. Ağır davranan, nasibinden mahrum kalmadığı gibi, haris de nasibinden fazlasını elde edemez. Kime hayır verilirse, o hayrı Allah bağışlamıştır. Kim de şerden korunursa onu da Allah korumuştur.
14.    Mü’min mümine bereket, kafire ise hüccettir.
15.    Ahmağın kalbi ağzındadır; hikmet sahibi olan kimsenin ağzıysa kalbindedir.
16.    Garantilenmiş rızık, seni farz bir işten alıkoymasın.
17.    Abdestli olduğunda haddini aşan, abdestini bozan kimse gibidir.
18.    Hakkı terkeden her güçlü, zelil olur; hakka sarılan her zelil de, izzet kazanır.
19.    Cahil ile dost olan ıstırap çeker.
20.    İki hasletten üstün bir şey yoktur: Allah’a iman etmek ve kardeşlere faydalı olmak.
21.    Evladın küçüklükte babaya karşı saygısızlığı, büyüdüğünde ona karşı gelmesine sebep olur.
22.    Mahzun bir şahsın yanında, sevinçli olduğunu göstermek edepsizlik sayılır.
23.    Hayattan daha iyisi, kaybettiğinde hayata nefret ettiğin şeydir. Ölümden daha kötüsü ise, başına geldiğinde ölümü arzuladığın şeydir.
24.    Cahile nefsinin isteklerine karşı durmasını sağlamak ve bir şeye alışkan olanı alışkanlığından vazgeçirmek, mucize gibi bir iştir.
25.    Tevazu, kıskanılmayan bir nimettir.
26.    Bir kimseyi zahmete sokacak bir şeyle ona ikramda bulunma.
27.    Kardeşine gizlide öğüt veren onu süslemiş, halkın önünde öğüt veren de onu kötülemiştir.
28.    Allah’ın nimetiyle kuşatılmayan hiç bir bela yoktur.
29.    Müminin, kendisini alçaltacak şeye ilgi göstermesi ne de kötüdür.
30.    Tevfik veren Allah’tır, O bize yeterlidir ve O, ne güzel sahiptir.
31.    İmamet konusunda delil isteyen bir kişiye  “ Kim nişane ve açık bir delil isterse, istediği şey ona verilir. Daha sonra nişane ve delil istediği İmamdan yüz çevirirse, ona iki kat azap edilir. Kim sabrederse Allah tarafından te’yid edilir. İnsanlar, gönderilen semavi kitapların yolunu seçmek üzere yaratılmışlardır. Allah’tan doğruluğu niyaz ediyoruz. Sonuç, ya Hakka teslim olmaktır veya helak olmaktır.”
32.    Allah, akıllı kimseleri muhatap almaktadır. İnsanlar benim hakkımda birkaç gruba ayrılmışlardır. Bir grup kurtuluş yolu üzere olan gerçeği bulan, hakka sarılan, aslın dalına tutunan şek ve şüphe etmeyen, benden başka sığınılacak bir önder tanımayan kimselerdir. Bir diğer grup ise, Hakk ehlinden olmayan kimselerdir. Bunlar deniz yolcusu gibidirler ki, deniz dalgalandığında sarsılır, sakinleştiğinde de sakinleşirler. Diğer bir grup da, Şeytan’ın kendilerine galip olduğu kimselerdir. Bunların işleri de kıskançlıklarından dolayı hak ehline itiraz edip karşı çıkmaktır. Öyleyse sen sağa-sola yönelen kimseyi terket. Çünkü çoban koyunlarını toplamak istediğinde onları az bir çabayla toplar. Sakın sırları (3 ifşa etme ve riyaset talep etme. Bunlar insanı helak olmaya götüren hasletlerdir.”
33.    Sizlere Allah’tan korkmayı, dininiz hususunda şüpheli şeylerden kaçınmayı, Allah için çaba göstermeyi, doğru konuşmayı, size güvenip yanınızda emanet bırakan kimseye ister iyi olsun, ister kötü emanetini iade etmeyi, secdeleri uzatmayı ve iyi komşuluk (4) yapmayı tavsiye ediyorum; işte Muhammed bunlarla gönderilmiştir. Onların, (hangi inançtan olurlarsa olsunlar ) (4) Cenaze merasimlerine katılın, hastalarını ziyaret edin, (komşuluk) haklarını ödeyin.
34.    Sizden biri, dininde vera’lı, doğru konuşan, emaneti sahibine veren ve halka karşı güzel ahlaklı olduğunda “. Bu ise bizi hoşnut eder. Allah’tan korkun, bizlere süs olun, utanç vesilesi olmayın. Muhabbetleri bize doğru çekin; her çeşit kötülüğü bizden uzaklaştırın. Çünkü biz, hakkımızda söylenen her iyiliğin ehliyiz ve hakkımızda söylenen her kötülükten uzağız. Allah’ın kitabında, bizim hakkımız, Hz. Resulullah’a yakınlığımız ve Allah tarafından da tertemiz (masum) kılındığımız açıklanmıştır. Bizden başka, hak olarak hiç kimse bu makamı iddia edemez.
35.    Allah’ı ve ölümü çok anın. Kuran’a inanın ve ona uyun. Peygambere salavat getirin. Çünkü Peygamber’e salavat getirmenin on sevabı vardır. Size yaptığım tavsiyeleri unutmayın. Selamımı size ileterek sizi Allah’a emanet ediyorum.

Dipnotlar :

1.    İrşad-ı Müfid, s.315. Delail-ul İmame, s.223. Fusul-ul Mühimme, s.266-272. Menakıb- İbn-i Şehraşub, c.4, s.422. Usul-i Kafi, c.1, s.503.
2.    İrşad-ı Müfid, s.324. Usul-u Kafi, c.1, s.512. Menakıb-ı İbn-i Şehraşub, c.4, s.429 ve 430.
3.    Alevilik inancı anlatım, aktarım ve yorumlanması  4 Kapı, 40 Makam bakış açısı ile yansıtılır. Bu Kapıların bir üstünün açılımları, daha iyi izah ve kavrama gerektirdiği için SIR olarak algılanır içeriği anlaılmaz. Başka bir deyimle mevcut veya bir alttaki Kapının hakkını ver(e)meyene bi rüst Kapı anlatılmaz. Alevilikte buna SIR denir. ’’Cevahiri ancak sarraf anlar’’ betimlemesi içinde buna ’’Sırrı saklamak ’’ denir ve bunu ihlal etmek Alevilikte yadırganır.
4.    İyi komşuluk, Kapı – komşu hakkı gibi aile ve inançla doğrudan ilgili olmayan yaşamın diğer yanları için Alevilikte Rıza Şehri / Medine Vesikası bölümü okunmalıdır. Burada sizden (sizin inancınızdan) olmasalar bile komşularınızla eşit hukuk ve eşit haklar içerisinde komşuluk yapmanız gerektiği vurgulanır. Rıza Şehri Beyannamesi 622 yılında Hicret sonrası Hz. Muhammed ve Hz. Ali tarafından hazırlanmıştır.

ALEVİ İNANCINDA BAZI KAVRAMLAR

ÜÇLER : Hakk, Muhammed Ali’dir. Başka bir deyimle Allah, Hz. Peygamber ve Şah-i Merdan Ali’dir.

BEŞLER : Ehli Beyt’tir. Hz. Muhammed’in ailesi anlamına gelir. 1- Hz. Muhammed, 2- İmam Ali, 3- Ana Fatma, 4- İmam Hasan ve 5- İmam Hüseyin olmak üzere toplam 5 kişidirler.

14 MASUM PAKLAR (1) : Masum-u Pak sözcüğü, günahtan arınmış ve duru anlamına gelir. Alevi /Bektaşiler, isim ve şehadetleri aşağıda yazılı olan 14 masum çocuğu gülbenk ve deyişlerinde hürmetle sıkça anarak onları inancın bir parçası olarak görürler.
1.    Muhammed Ekber : Hz. Ali’nin oğludur. Henüz 40 günlük iken Hz. Ali’yi, Ebubekir’e biat ettirmek için evine baskın düzenleyen Ömer’in adamı olan Tahir tarafından kapı Hz. Fatma’nın üzerine devrilir. Bu esnada Fatma Ana’nın kucağında bulunan Ekber kapı altında ezilerek şehit olur.
2.    Abdullah              : Hz. Hasan’ın oğludur. 7 yaşında iken Muaviye’nin adamlarından Talha bin Amir tarafından şehit edilir. Kabri Bekaa’dadır.
3.    Abdullah              : Hz. Hüseyin’in oğludur. 2 yaşında iken Kerbela’da Erzak Dımışki tarafından şehit edilir.
4.    Kasım                   : Hz. Hüseyin’in oğludur. 3 yaşında Kerbela’da Hezime Kahl tarafından şehit edilir.
5.    Ali Asgar              : Kerbela’da babası Hz. Hüseyin tarafından su verilmesi için Yezid’in askerlerine gösterilir. Bu esnada İbni Sadi’nin emriyle Abid oğlu Erzak veya Harmele adında bir okçu tarafından şehit edilir.
6.    Kasım                   : Zeynel Abidin’in oğludur. 3 yaşında Yezid Senan oğlu Adap veya Bekir İbni Ur adlı kişi tarafından şehit edilmiştir. Kabri Irak / Basra’dadır.
7.    Ali Eftan (veya Eftar)      : İmam Muhammed Bakır’ın oğludur. 6 yaşında Mahd oğlu Dimiski adlı kişi tarafından şehit edilir. Kabri Kabri Safa’dadır.
8.    Abdullah              : İmam Cafer-i Sadık’ın oğludur. 3 yaşında İbni Mercan veya Halife huzurunda Mahmut Küfi Lain tarafından şehit edilir. Kabri Irak / Bağdat’tadır.
9.    Yahya el Hadi      : İmam Cafer Sadık’ın oğludur. 3 yaşında Abbasi Halifesinin huzurunda, veya bir rivayete göre de Bestami le Damgan arasında Üryan adlı kişi tarafından şehit edilmiştir.
10.    Salih                     : İmam Musa-i Kazım’ın oğludur. 4 yaşında Abdullah oğlu Osman adlı kişi tarafından şehit edilir. Kabri İran / Şiraz’dadır.
11.    Tayyip                  : İmam Musa-i Kazım’ın oğludur. 7 yaşında Yusuf oğlu İbrahim oğlu Ahmed Damiski adlı kişi tarafından şehit edilir.
12.    Cafer Tahir         :  İmam Muhammed Taki’nin oğludur. 4 yaşında Yusuf oğlu İbrahim oğlu Ahmet Damiska tarafından şehit edilir. Kabri İran / Kum kenti Masume yanındadır.
13.    Cafer                    : İmam Hasan Askeri’nin veya İmam Ali Naki’nin oğludur. 1 yaşında Lain adlı kişi tarafından şehit edilir. Kabri Rayde’dedir.
14.    Kasım                   : İmam Muhammed Taki veya Naki, başka bir rivayete göre de İmam Hasan Askeri’nin oğludur. Bir veya 3  yaşında Lain adlı kişi veya Mansur oğlu İbrahim Dimiski tarafından şehid edilir. Kabri Rayde’dedir.     

 
ONYEDİ KEMERBEST : (2)
 
Alevi / Bektaşilerce Kutsal bilinen, dualarda ve Gülbenk’lerde anılan 17 Ulu kişidirler. Adları şöyledir :

1.    Selman – ı Farisi : Uzun yıllar yaşamış ve eceliyle Hakk’a yürümüştür.
2.    Muhammed Bin Ebu Bekir : Muaviye Bin Medih tarafından şehit edilmiştir.
3.    Malik-i Ejder : Hz. Ali’nin Mısır’a tayin ettiği Vali’dir. Muaviye’nin gönderdiği zehirli bal ile konuk olduğu evin sahibi tarafından zehirlenerek öldürülmüştür.
4.    Ammar Bin Yaser : Sıffeyn savaşında şehit olmuştur.
5.    Veys’el – Karani : Sıffeyn savaşında şehit olmuştur.
6.    Ebu Zer Gıfari : Halife Osman tarafından sürgün edilmiş, sürgünde ölmüştür.
7.    Huzeyme Bin Haris : Sıffeyn savaşında şehit olmuştur.
8.    Abdullah Bin Bedi-i Hazai : Sıffın savaşında şehit olmuştur.
9.    Abdullah Bin Adil Haris : Sıffeyn savaşında şehit olmuştur.
10.    Ebu Heyşemu’t – Tihani : Sıffeyn savaşında şehit olmuştur.
11.    Haşim Bin Utbe Bin Ebi Vakkas : Sıffın savaşında şehit olmuştur.
12.    Muhammed Bin Ebi Huzeyfe : Hz. Ali tarafından Mısır’da görevlendirilmiştir. Şam’ da bir ihbar üzerine yakalanmış ve şehit edilmiştir.
13.    Kamber Ali Sultan : Emevi komutan Haccac-ı Zalim tarafından şehit edilmiştir.
14.    Mürtefi Bin Vezza : Sıffeyn savaşında şehit olmuştur.
15.    Sa’d Bin Kays – ı Hamedani : Sıffın savaşında şehit olmuştur.
16.    Abdullah Bin Abbas : Din yorumcularının Piri olduğuna inanılır. Nerede ve nasıl öldüğü bilinmemektedir.
17.    Haris-i Şeybani : Sıffeyn savaşında şehit olmuştur.

ALEVİ KAVRAMLARI İLE İLGİLİ DİP NOTLAR :

1    -Masum 14 Paklar hakkında net bir isim listesi yoktur. Masumlarla ilgili, isimleri, Ataları, şehadet yılları, şehadet tarihleri ve katilleri konusunda çok büyük bir karışıklık mevcuttur. İsim listeleri hakkında ciddi farklılıklar içeren çizelgelerden kaynakları daha geniş olanı almamıza rağmen bu listenin başka listelerle büyük farklılıklar içerdiğini belirtmek durumundayız.

2    – 17 Kemerbest ile ilgili hem kaynaklar yetersizdir, hem de isimleri hakkında tam bir netlik yoktur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*