YAZILI KAYNAKLARIMIZ

Osmanlı Yazılı Kaynaklarında Cezalandırılan Aleviler

clip_image001.gif

RAFIZI MEZHEBINDEN OLAN DERSIM ŞEYH HASAN AŞIRETI’NIN IDAM EDILMESI         İRAN’A GİDEN 20 KIZILBAŞ TÜRKMEN’İN KATLEDİLMESİ YAZI: 17 Zilka’da sene 962 (Eylül 1555), Padişah Kanuni dönemi, sadrâzam Kara Ahmed Paşa’dır. Osmanlı devletinin en muhteşem dönemi olup yabancılar bile Padişah’a “MUHTEŞEM SÜLEYMAN” diyorlardı. O yıl İran’la Amasya, Avusturya ile 6 aylık silah bırakma antlaşması imzalandı. KİME: Erzurum Beğlerbeği’ne ... Devamını Oku »

OSMANLI BELGELERINDE ALEVILER

belge01.jpg

KIZILBAŞ SULTAN ALİ’NİN YARGILANMASI YAZI: 15 Şevval sene 973 (Mayıs 1565), Padişah I. Süleyman Kanunî dönemi, Sadrâzam Sokollu Mehmet Paşa, İran’da Şâh I. Tahmasb’dır. O yıl, Türk donanmasının Malta’yı kuşatması, bir yıl sonra Kanunî’nin Zigetvar zaferi. O’nun döneminde Asya, Avrupa ve Afrika’de geniş ülkeler Osmanlı topraklarına katıldı. KİMDEN: Padişah’tan KİME: Bağdad Beylerbeyi’ne HÜKÜM KONU: Diyarbakır Beyi Mehmet mektup yollayıp Sultan ... Devamını Oku »

OSMANLI KAYNAKLARINDA HZ. ALI’NIN TÜRBESININ ONARIMI

belge01.jpg

HZ. ALİ’NİN MEZARININ ONARIMI YAZI: Selh (20–29) Cemaziyelahir sene 967 (Şubat 1560) Padişah Kanunî dönemi, o yıl Kaptan–ı Derya Piyale Paşa Cerbe (Akdeniz’de Afrika kıyısında ada– Tunus’ta) de düşman donanmasını bozguna uğrattı. KİMDEN: Divân–ı Hümâyûn’dan KİME: Bağdad (Irak’ta) Beylerbeyi’ne HÜKÜM KONU:İmâm–ı Ali Hazretlerinin Merkad–ı Şerîfi (mezarı)nin ferraşleri (döşenmesi) için alınan kaliçe (küçük halı)lar hakkında, düzenlemede özen gösterilip gösterilmediği sorulmaktadır. BOA–Mühimme ... Devamını Oku »

BUYRUK ÖRNEKLERİ ve SUNBULNAME

Kuzey Irak Alevilerinin (ebek, İbrahimi, Kakai..) Dinsel İnanç Kitaplarından Buyruk Örnekleri ve Sünbülname İsmail Kaygusuz New York Syracuse Üniversitesi profesörlerinden Matti Moosa’nın Türkiye dıındaki Ortadoğu coğrafyasında değiik adlar altında yaamakta olan Alevi-Kızılbaş inanç topluluklarını inceleyerek 1988 yılında yayınlamış olduğu, yaklaık 600 sayfalık “Aırı iiler: Sapkın Mezhepler”(Extremist Sh’ites: The Ghulat Sects) adını taıyan geniş çalıması, bazı eksikliklerine rağmen oldukça dikkate değer ... Devamını Oku »

ANADOLU KÜLTÜR, EDEBİYAT ve İNANÇ TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR KAYNAK : BATTALNAME

Yağmur SAY Türklerin Anadolu’ya geliiyle bir Arap komutanı veya askeri olan Battal Gazi’nin önce bir Türk savaçıya ardından da Gazi-Veli haline dönütürüldüğünü görüyoruz. Bu etkinin ve ünün büyüklüğü öyle bir boyuta taınacaktır ki O’na ait Anadolu’nun çeitli yerlerinde 7 ayrı mezarının bulunması ve hepsinin aynı etki altında kutsanması sağlanmış olacaktır. Seyid Battal Gazi efsanesinin geniş ölçüde ün kazanması, Anadolu'nun çeitli ... Devamını Oku »

ALEVİLİĞİN ARAPÇA YAZILI KAYNAKLARI VE EL YAZMALARI

Enis Emir Hz. Muhammed’in döneminden Oniki Ehl-i Beyt İmamı’nın son dönemine kadar, Alevilerin inancını ebedileştiren en önemli kitapların bazılarını tanıtmak istiyorum. Hz. Muhammed’in döneminden kalma en önemli iki kaynak, Kuran-ı Kerim ve Hadis-i Şerif’lerdir. Hz.  Muhammed’in hayatında Hz. Ali’ye Kur’an’ın asıl metni ve iniş sebebi imla edilmişti (Ebu Ferec Muhammed bin Ebi Ya’kub el-Verrak en-Nedim (ö.380/959) “El-Fehrest”kitabında; Bu habere yakın ... Devamını Oku »

Büyük Mutasavvıf, Alevi Ozanı ve Bilgesi Kaygusuz Abdal Sultan

İsmail Kaygusuz “Ademoğlu yerde ve gökte var olan cümle eşyanın en güzidesidir” Kaygusuz Abdal 1. Kaygusuz Abdal’a Yeni Ad Bulma (ve Sünnileştirme) Çabalari Alevi-Bektaşi sözlü ve yazılı geleneğinde Kaygusuz Abdal’dan çogunlukla “Kaygusuz Sultan”, “Baba Kaygusuz”, “Kaygusuz Baba”, “Kaygusuz Sultan Abdal” diye söz edilmektedir. Kendisi şiirleri ve düz yazılarında en çok “Kaygusuz ve Kaygusuz Abdal”ı kullanmıştır. Ayrıca birkaç şiirinde tasavvufi anlamda ... Devamını Oku »

Bir Tarihsel Kaynak Ve Düşündürdükleri- Umm’ül Kitap

Halk yığınları kendi tarihini yaratmış, sözlü destanlar, şiirler, türküler ve masallarla kollektif bilince yüklemiştir. Zaman zaman eli kalem tutan halktan birileri bunları, gerçek olayları doğaüstü örtülerin, zırhların altına sokup Menakıbname’lere geçirerek, günümüze taşımışlardır. Ayrıca, yönetimlerin dinine aykırı gelişen ve bu nedenle dinsizlikle, aşirılıkla, -dinsel söylemle- “kafirlik”le suçlanıp baskı altında bırakılmış bazı halk topluluklarının gizlenmek ve tapınmalarını gizli uygulamak zorunda kaldıkları ... Devamını Oku »

Dünyanın İlk Ansiklopedik Yapıtı: İhvan al-Safa Risaleleri

Dr. İsmail Kaygusuz Tartışmalı saptamalara göre, 961-986 yılları arasında dönemin bilginleri tarafından Basra’da düzene sokulup yayınlanmış olan (kopya edilip çoğaltılmış, istinsah edilmiş anlamında) -çeşitli çeviri yazımlarıyla- Rasail-i Ikhwan-ı Safa / İkhvanus Safa / İkhvan al-Safa vb. (Temizlik / Saflık / Doğruluk / Dürüstlük Kardeşleri Risaleleri), birisi ‘İçindeki konuları’ kapsamak üzere tam 52 (kimilerine göre bu sonuncusu 53. risaledir) Risale’den oluşan ... Devamını Oku »

İmam Cafer-i Sadık ve Heteredoks Caferiliğin (Alevi – Bektaşilerin) El Kitabı; Buyruk

İsmail Kaygusuz 1. Önce Son Söz Çalışmamızın son bölümünün bu ikinci kısmini İmam Cafer Buyruğu ve Cafer Sadık ilişkisi, hazırlanışı ve Batıni kaynaklarına ilişkin inceleme ve yorumlarımız oluşturmaktadır. Ancak biz burada genel sonucu en sona değil, son kısmın başına koymayı yeğledik, yani önce son sözümüzü söyleyeceğiz: Bu araştırmamızda biz tarihsel olarak İmam Cafer Sadık’ın takıyeye dayanan Ortodoks kişililiği, Heterodoks-Batıni karakteri ... Devamını Oku »