Alevi Akademisi Basın Açıklaması

KAMUOYUNA DUYURU!

Balkan ülkelerinde, yüzyıllardan beri faaliyetlerini sürdürmekte olan Alevi-Bektaşi Dergâhları’nın saygıdeğer sözcüsü, ayrıca Makedonya’daki Harabati Baba Dergâhı Postnişini Baba Mondi; Karacaahmet Sultan Dergâhı Dedesi ve Vakfı Başkanı Sayın Muharrem Ercan Dede ve Alevi Akademisi Başkanı Sayın Mustafa Düzgün ve yöneticilerinin hazır bulundukları bu basın toplantısında; aşağıdaki düşünce ve ilkeler bağlamında işbirliği ve dayanışma içinde olmaya karar verilmiş, aşağıdaki görüş, düşünce ve ilkeler temelinde tam bir mutabakat sağlanmış bulunmaktadır.

Tüm Türkiye ile birlikte Alevi toplumunun da ciddi badirelerden geçmekte olduğu bir gerçektir. Ta Emevi iktidarları döneminden başlayıp Abbasi, Selçuklu, Osmanlı dönemleri boyunca devam eden tutucu ve itici politikalar, ne yazık ki yüzyıllar sonra bugün, yani Türkiye Cumhuriyeti’nin 85. yılında,  aynı durum az bir farkla devam ediyor:

– Aleviliğin varlığı ve o yolda yürüyen milyonların inanç ve ibadet özgürlüğü hala yasal ve demokratik güvencelere kavuşmuş değil.

– Sünni iktidarların baskı ve tahakkümleri henüz sona ermiş değil. Üstelik önümüzdeki dönemde bunun daha da artacağına, daha zor ve daha çetin günlerin bizleri beklediğine duyulan korku giderek büyümeye devam etmektedir.

– Cemevleri, Alevilerin ibadet yeri olarak kabul görmüyor. Emeviler ve onları izleyen dönemlerde olduğu gibi, Şeyhülislamlığın rolünü üstlenen Devletin Diyanet İşleri Başkanlığı, Alevileri,  hala Cami’ye gitmeye, onu ibadet yeri olarak kabul etmeye zorluyor.

– Kendisine laik diyen Türkiye gibi bir ülkenin Anayasa’sında zorunlu Din Dersleri yer almakta ve resmen Sünnilik okutulmakta, Alevi öğrenciler Sünni olmaya zorlanmaktadır. Bu lailik ve hukuk dışı uygulamaya derhal son verilmelidir.

– Üstelik hali hazırdaki AKP iktidarı, bununla da kalmayarak, kendisine bağlı bir Alevi örgütlenmesi, Alevi medyası ve ayrıca kendi güdümüne soktuğu bir takım kişi ve odakları kullanarak, “inanç üzerinden pazarlık” yöntemiyle Aleviliği saptırma, Sünnileştirip yok etme hesapları yapmaktadır.

AKP iktidarı, laiklik, demokrasi, insan temel hak ve özgürlükleri konularında takiyeden çok mürailik yapmaktadır. Cumhuriyet’in korunup güçlendirilmesi, gerçekten laik ve gerçekten demokratik bir yapılanmanın gerçekleştirilmesi için, görüntüyü kurtarmak dışında kayda değer bir şey yapmış değildir.

Bizler; Alevilik ya da inanç üzerinden pazarlık yapılmasına, onun asimile edilip adım adım şeriat zeminine çekilerek, yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz!
Alevilik nasılsa öyle ve tartışmasız olarak kabul edilip, yasal güvencelere kavuşturulmalıdır!

Balkanlar’da, sayıları milyonlarla ifade edilen Alevi-Bektaşi kardeşlerimiz yaşamakta, çok sayıda Dergâhlarımız bulunmaktadır. Yaşadıkları her ülkede insanlarımızın ve dergâhlarımızın birçok sorunları bulunmaktadır. Komünizm diye adlandırılan rejimin hüküm sürdüğü dönemde, Alevi-Bektaşi Dergâhları’na ait mal ve mülklere resmen el konulmuş, kimi yerlerde bununla da kalınmayarak söz konusu mal ve mülkler Sünni camilerine ve özel sektöre verilmiştir. Devletlerin, Alevi-Bektaşi malları üzerindeki gasp ve tarassut politikalarına bir an önce son verilmesi ve söz konusu mal ve mülklerin Dergâhlarımıza iade edilmesi için, Türkiye, Avrupa ve Balkanlar’daki Alevi-Bektaşi kurum ve kuruluşları olarak birlikte mücadele edeceğimizi açıkça belirtmek isteriz.

Yine Balkanlar’daki Alevi-Bektaşi toplumu, Bazı Devletlerin asimilasyon politikalarının yanı sıra Sünni cemaatlerin Sünnileştirme baskısına ve sindirme girişimlerine maruz kalmaktadır. Bu haksız gidiş ve uygulamalara karşı Türkiye, Avrupa ve Balkanlar’daki Alevi-Bektaşi kurum ve kuruluşları olarak birlikte mücadele edeceğimizi açıkça ilan ediyoruz.

İster Türkiye’de, ister Avrupa ülkelerinde ve Balkanlar’da yaşamakta olalım; Aleviliğin kendi tarihi çizgisinden saptırılmasına müsaade etmeden, onu nasılsa öyle algılayıp kabullenerek koruyup geliştirmeye kararlı olduğumuzu açıkça beyan etmekte yarar görmekteyiz.

              Baba Mondi                           Muharrem Ercan Dede                  Mustafa Düzgün

Balkan Ülkeleri Alevi-Bektaşi            Karacaahmet Sultan Dergâhı             Alevi Akademisi
        Dergâhları Temsilcisi                     Dedesi ve Vakfı Başkanı                    Başkanı 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*