Evlilik Ve Nikah Erkanı

NİKÂH DUASI
Dede Şinasi Koç

Nikâh iki gencin veya bir erkekle bir kadının gönül rızasiyle karı koca hayatının devamı için mes’ud olmaları ba­kımından yapılan dua törenidir. Bu dua dinî yönden tatbik edilip çağımıza kadar devam edip gelmektedir. Ama resmiyette geçerli değildir. Önce resmi nikâhın akdedilmesi zorunludur. Gayri meşru yollarda nikâhsız evlilik gerek kanunen ve gerekse dinî bakımdan suç teşkil etmektedir.

Dinî bakımdan nikâhı akd edilmeyenler şunlardır:
Karısını boşamıs erkişi, kocasından boşanmış avrat, musahibinin harisini veya kızını kendisine veya oğluna alanlar, kivrasının karısını ve yahut kızını kendisine veya oğluna alanlar, yol babından düşkün olanların nikâhlarını akd etmek caiz değildir. Ve bu gibi saire suçluların İlâhi emirlere aykırı hareket ettiklerinden dolayı Allahın emri tatbik edilemez. Çünkü nikâh mukaddestir.

NİKÂH NASIL AKD EDİLİR?
Önce kız tarafının babası ve anası, şayet bunlar yok ise kıza vekâlet eden kimsenin bulunması. İkincisi oğlan ta­rafının babası ve anası veya vekili karşı karşıya otururlar. Kız ve oğlan huzura gelirler. Kız ve oğlan orada bulunmuyor-salar oğlan tarafına tanıklık edecek birisi, diğeri de kız ta­rafına tanıklık edecek kimse huzura gelirler .

Kızım hiç bir baskı ve tesir altında kalmayarak kendi gönlünle Falanla kan koca yani evlenme hayatını kabul ediyor musunuz? Kız «evet kabul ediyorum» derse, ayni ifadeyi oğlana hitap eder. Oğlanda « evlenmeyi kabul ediyorum» dediğinde Allah .hayırlı eylesin denir. Oğlan ve kız gidebilirler. Bir sehpanın üstüne bîr bardak su konur. Önce Allahın emri yerine getirilir

ALLAHIN EMRİ ŞÖYLEDİR
«Estağfurullah estağfurullah estağfurullah estagfîrul-Uhi’azİmül’kerimüllezi la ilaha İllallah hüvei’hayyül’kayyüm vene tobİ ileyke tevbeten cesedin zalimin nefsehu la yemlüke nefsehu mevten vela hayveten vela neşuran.»

Eğer benden ve eğer dilimden kelimeyi küfür sadır olduysa haddi balığimdan bu ana kadar tevbe eyledim. Pişman olmu, azmi ve cezmi kasd eyledim. Bir dahi etmemişine rücu eyledim. Ve tevbe eyledim.

Adam Atadan ta Peygamberimiz olan Muhammed Mustafa (A.S.) hazretlerine varıncaya kadar yapılan hayır ve hasanat ve sevap azimlerinin hürmetine tevbe eyledim, kabul eyle .Üç defa «Estağfurullah» diye.

«Bismİllahirrahmanirrahİm. Ya eyyühellezine amenu lobi illallah tevbeten nesuhan. Külli min ementu billahi ve melaî-
keti ve kütübü ve resulühi vel yevrnül’ahir ve tomini billahf şehidalfahu enla ilaha illa hüve velmelaîketi ve ulul’İlmi kaiman bilkist la İlaha illa hüvel azizül’hakrmu İnneddeyni indallahi İslamü neveyte in ağtegsele minni guslülfena ve minni cemii
ye in ağtegsele minni guslülfena ve mînni cemil iştİkaleddünya vema teşbihi kezalike tekarrebu İllallahu taala innallaha velmelaiketi ve yusulluna alennebi ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve selim teslimatı.»

Şimdi kız tarafına hitap edecek: Ey baba «Allahın emriy­le Peygamberimiz Muhammed Mustafa (A.S.) hazretlerinin kavliyle. Peygamberimizin altıncı torunu İmamı Caferi Sadık. efendimizin îçtihadiyle (Mezhebiyle); mensup olduğumuz iti­kadın ahkâmiyle, hazır bulunan cemaatin tanıklığıyla, iki tarafın hüsnü rızasiyle, vekil vekâlet hesabiyle «Külli emrazî inkıta ile» burada suya üfüre. Tenviliyle tenkiliyle tezviciyle ŞU kadar Türk lirası mühri muacelesiyle ve Şu kadar lira mâhri bakisiyle talip ve rağıp
bulunduğun felan oğlu felana Allahın emriyle kızını felana avratlığa yani halallığa veri verdin mi? der hitap eder.

Kızın tarafı veya vekili «Allahtan hayırlısı» der cevap verîr Bu minval üzere Allahın emrini üç defa tekrar eder. Üçüncü hitapda kız tarafı asıl ise «Allahın emriyle veri verdim» şayet vekil ise şöyle der: «Vekâleten Allahın emriyle veri verdim» der

Bu kez de yukarıda beyan olunan ahkâmı oğlan tarafına tevdi eder. Ey baba Allahın emriyle. Peygamberimiz Muham­med (A.S.) ın kavliyle, Peygamberimizin altıncı torunu İmam Caferi Sadık efendimizin içtihadiyle, mensup olduğumuz iti­kadın ahkâmiyle, hazır bulunan cemaatin tanıklığıyla, iki ta­rafın hüsnü rızasiyle, vekil vekâlet hasebiyle, «Külli emrazı inkıta ile» burada suya üfüre. Tenviliyle, tenkiliyle tezviciyle şu kadar möhri muacelesiyle talip ve rağıp bulunduğun fela-nın kızı felanı vekil olduğun oğlun felana halallagı yani av Cenabı Ban akdi üzdüvaç olunanları mübarek eyliye. İki ta­rafın haklarından sıhhatini İhsan eyliye. Ömürlerine bereket vücutlarına sıhhat ve afiyet ve rızklarına vüsat ve dualarında selâmet ihsan eyliye. Ve cemi ameli dünyaviye ve uhraviyele-rine vasil eyliye.

Fe enkehu ema tabe leküm minennisai ve mesna ve selase ve ruba fein haftüm ala tadilu ve kalen’nebi Muham­med (A.S. tenkâhu tenkâhu ve Tenkâşiru feinni kad ayacını bi-kümül’emai ve lev bilkist sadaka resulüllah fema kale ve sadaka habibüllahel’mutaal taalanın emri üzerine Peygambe­rimiz Muhammed Mustafa (A.S.) efendimizin sünneti şerifesi üzere Peygamberimizin altıncı torunu İmam Cafer Sadık’ın içtihadı üzere halallığa nikâh olsun.»

Allahu azimişan ve cemii ameli ve tenviye vasil eyliye. Ve beynehade ve beynihümada hüsnü muaşeret ve muhabbet ve ülfet ihsan eyliye. Ulamayı amilin ve agnayı sakirin, ari-fiyn vasilinden eyliye. Hayırlı ömürlü evlad ihsan eyleyip kalblerini mesrur eyliye. Zürriyetlerini haşre dek müteselsil ve muttesil eyliye. Evladı kiramlarını ve kendilerini şad eyliye. Ve hazır bilmeclis olan ihvanı iki cihanda aziz eyliye. Ve ahvali ömürle muammer eyliye. Dinimiz din islâm ve hükümeti Cumhuriyetimizi kuran büyüklerimizi Cenabı Hak ıkı cihanda mesrur eyliye.. Vatanımızı ve milletimizi düşman şerrinden koruya. Ahir ve akıbetlerimizi hayre tebdil eyliye. Cümlemizi cennet cemaliyle çırağ eyliye. Allah Allah ve bi hürmeti ala seydel’mürselin .Elhamdu lillah Rabbil’alemin.
«Bismİllahirrahmanirrahİm. Elhamdu lİllahîllezİ zevcül ervah bila işbah ve caalen’nikâh ve haramül’sefah vesselavatu vesselam .Ala seydina muhammedel helal vel haram vel mubah ve ala alihiİ ashabihümüllezi ehlel selah ve ehlel felah estazu billah ve enkah alîyen maminküm vessalihine mîn İbadiküm

Kaynak: http://www.gercekilim.com/nikah.htm

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*