Faruk Çelik; Devrim Yasalarını Kaldıralım!

Murtaza DEMİR

Alevi Çalıştayı bugün değil,“Tekke ve Zaviyeler Yasası kaldığı sürece cemevi sorununu çözemeyiz” dediğiniz gün bitmişti.

Sn. Bakan, Otman Bey-Fatih dönemi aralığını ve Atatürk dönemini saymazsak, [ki, Padişah Fatih’e değin, Otmanlı Yönetim erki üzerinde, Batıni Dervişlerin felsefi görüşü, epeyce etkin durumdadır ve tarih bu dönemi, “Yükseliş Dönemi” olarak kaydeder.] bu ülkeyi tam 530 yıldan bu yana Emevi din anlayışı yönetiyor. Ve bize göre devr-i iktidarınız da, Emevi din-devlet geleneğini “başarıyla” devam ettiriyor. Umarım, bakanlık döneminizde, mensubu bulunduğunuz partinin ve mezhebin  kurumu haline gelen Diyanet’in, devlet kastını nasıl ele geçirdiğini, “derin devlet” misali her konuda nasıl etkin olduğunu yakından müşahade ettiniz.   

İşte bu, dini din olmaktan çıkaran kurgunun, devlet erki üzerindeki hegomonik etkisi, Selçukluyu da ilave ettiğimizde aşağı yukarı 870 yıldan buyana devam etmektedir… Dolaysıyla masada, demokrasi ve insan haklarını temsil eden “hakem devlet” adına değil, mağduriyetimizin tarihi müsebbibi olan “anlayış” adına bulunduğunuz için sonuç almamızın imkanı olamadı. Bizler, Çalıştaylar boyunca, karşımızda, mağduriyetimizin giderilmesine katkıda bulunacak devlet adamı niteliği beklerken, siz masaya, Sünni mezhebini temsilen oturdunuz. Nitekim, yorum ve görüşlerinizi ileri sürerken dahi, “biz” sıfatını Sünni cemaat adına kullanarak, biliçaltınızı sık sık açık ettiniz. Sonuçta, böylesine çarpık şekillenen bir temsil heyetinin mesaisinden adil sonuç çıkması, daha baştan suya düştü.     

Alevi Çalıştayları vesilesiyle bir kez daha gördük ki, devlet kastı, teorik olmasa bile fiili olarak yaşamını bir mezhep devleti olarak sürdürmeye ısrarlı eğilim içindedir ve bundan gerisi laf-ı güzaftır . Zira bütün devletler içinde, bir dinin mezhebine en büyük bütçeyi ayıran, en çok din adamı istihdam eden, cumhurbaşkanını, başbakanını, genelkurmay başkanını, vali ve büyükelçilerini istisnasız olarak aynı mezhebin mensuplarından seçmeyi “içtihad” haline getiren, dünya üzerindeki tek devlettir. Hiç kuşku yoktur ki, böyle bir devlet, tam manasıyla ilkel bir mezhep devletidir.

Bu nedenle Sn. Bakan, hele de bu saatten sonra Hükümetinizin laik, demokrat ve adil bir hükümet olduğuna ve eşitlik adına mesai verdiği masallarına kimseleri inandıramazsınız. 

Milletimizin ve günümüzün meselesi, inancın; para, güç, saltanat ve iktidar aracı olarak kullanılıp, kullanılmamasıyla ilgilidir. Yani Anayasamızda yazılı olduğu gibi laik-demokratik devletin gereğini yerine getirip, cumhuriyetin eşit ve özgür yurttaşları mı olacağız, yoksa fiiliyatta olduğu gibi mezhep kurumlarınızı tahkim edip, şeriat devletinin ilanı için fırsat mı kollayacağız? Çalıştay ile ilgili açıklamanız, beklendiği gibi tecelli etmiş, Alevi-Bektaşilere haklarının en ufak kırıntısı dahi uygun görülmediği gibi, ayriyeten “Zorunlu Sünni Din Pratiği” dersi ilave edilerek, daha da geriye götürülmüştür. Böylelikle, Hükümet olarak hak ve hukukumuzu iade etmeniz bir yana, gasp ve  zulüm politikanızın devam edeceği, bir kez daha tescil edilmiştir.

Mezhebinize özel; Diyanet, İlahiyat, İmam Okulu, cami, mescit, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, vakıflar, “Devlet Zoruyla Sünnilik Dersleri” vbg., özel imtiyazlı kurumlarınızın bütçelerini katlayarak, devlet bütçesinden karşılamaya devam ettiniz. “Aile İrşat Büroları” kurarak, imtiyazlarınıza yenilerini eklediniz. Tayyip Bey daha bu hafta, Necef’i ziyaret eden ilk “Sünni Başbakan” ünvanını almadı mı? Bu “müstesna” ama dincilere mahsus ünvanları, ayrıcalıkları ve arpalıkları kaybetmeyi göze almak, din devleti düşüyle yanıp tutuşanların değil, demokrat, laik, adil ve adaletli devlet adamlarının işidir. Siz bu reformları yapmazsınız; yapamazsınız. Bu nedenle hiç kimse hükümetinizden, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin eşitlikçi, adil, merhametli yöneticileri gibi bir karar vermesini beklemiyordu, nitekim öyle de oldu.

Zavallı ülkem,

Devletimiz, cumhuriyet devrimleriyle birlikte 1920-1950 aralığında, “laik devlet” hüviyeti kazanıyor gibi olduysa da, “rövanşçılar”, biriktirdikleri bütün kin ve garezleriyle bu kazanımları tarumar ederek, ülkemizi, Osmanlı İstibdat Döneminden daha beter bir duruma getirmekte büyük “başarı” elde ettiler! Bu yüzden yukarıda söz ettiğim Batıni Horasan Dervişlerinin, yönetimin din anlayışı üzerinde kısmen etkili olduğu Otmanlı dönemi dışında hep egemen olan zihniyet, işte bu çarpık, toleranssız, hoşgörüsüz zihniyettir. Gelişmeler umut vermiyor ama temenni edelim ki, toplum, Selçukluyu ve Otmanlıyı yıkan bu “dediğim dedik” zihniyetten kurtulsun.     

Din ve dünya anlayışları farklı olan ve karşılıklı olarak direnen, bu iki mensubiyetin insanları, özü itibariyle neyi düşlüyorlar da, bir ortak anlayışa ulaşamıyorlar? Meseleyi biraz açalım ki, okuyan ve düşünenler, Çagdaş Batı’nın üçyüzyıl önce çözüp, artık unuttuğu bu sorunsalla ilgili argümanlarımızı muhakeme etme imkanı bulsun ve bir yargıya varsınlar. 

Evela tartışmasız bir gerçeğe değinerek başlayalım: din ve mezhep kavgaları, dini referansların devlet-idari kastı üzerinde etkili olduğu ülkelerde, hiçbir şekilde sübut bulmamış, kazananı ve “ötekine” göre haklı çıkanı olmamıştır. Örnek mi istiyorsunuz; kafamızı kaldırıp kendi ülkemize, İslam ülkelerinin tamamına veya Katolik, Protestan, Ortodoks mezhep boğazlaşmasını yaşayıp, bedelini ödeyen Hıristiyan dünyasının “din savaşlarıyla” ilgili tarihine bakalım.

Hıristiyan ve İslam tarihinin ilgili bölümlerini objektif bir bakışla incelediğimizde, daha ilk sayfalarda ne denli kanlı, kıyıcı ve beyhude bir kavga içinde olduklarını görür, din adına yapılan zulüm ve savaşlardan utanırız. Dolaysıyla da eğer gerçekten tebaa-kul değil, birey ve insan isek, buradan ders çıkarır, bugün Alevilere reva görülen bu zulüm ve hak gaspına karşı dururuz. Bütün mesele, tarihe, kimin haklı-haksız olduğunu anlamak zaviyesinden değil, [ki, bu bakış zaviyesi görecedir ve hiçbir değeri yoktur.] “savaşlar neden başlamış, nasıl sona ermiş; Çağdaş Batı, bu medeniyet seviyesine nasıl ulaşmış; din, mezhep ve kilise yapma yarışını, mezhep boğazlaşmalarını sonlandıran aydınlanmacılar bu süreçte nasıl bir işlev ifade etmişler?” zaviyesinden bakabilmektir.  

Sn. Bakan,

Bütün kavgalar gibi din-mezhep kavgalarının da iki tarafı vardır; taraflar, ‘X’ ve ‘Z’dir; hiç fark etmez. X ve Z’nin kavgasında “kazanan”, mutlak haklı değildir. Kazanmak ile haklı olmak farklı kavramlardır. Kazanan, güçlü ya da daha kıyıcıdır o kadar. Bütün toplumsal imkanları uhdesinde topladığı için kazanmış, ya da o gücüne dayanarak gasp etmiştir. Gasp etmek zalimlerin, adil olmak ise demokratların ya da gerçek müminlerin yöntemidir. Zalimin, “meşru” olduğunu ilan etmesinin bir değeri yoktur: kaldı ki, hep “haklı” olduklarını söyleyegelmişler, sesleri hep fazla çıkmıştır. Tanrı ise bu kavgada taraf değil, gözetendir; ilahi adalet için tarafların subute ermelerini bekler, ilahi karar sonradan gelecektir ama mutlaka gelecektir. İnancımız odur ki, zalim de, mazlum da layığını bulacaktır. 

Din-mezhep kavgaları, aynı zamanda ilkelliğin de bir kanıtıdır. Tanrı, hiç kimseye kendi adına kavga etme yetkisi vermemiştir. Din kavgalarının bütün tarihsel sonuçları, yoksulluk ve yıkımdır; bunun, hiç istisnası yoktur. Şeytan, kavganın arkasındaki “gücün” Tanrı olduğunu işaret etse de, aslında o güç, şeytanın ta kendisidir. O yüzden “şeytan” ülke ve toplumlara iç boğazlaşmayı yani kardeş kavgasını önerir. Hegemonyasının malzemesi; aşiret, bölge, etnisite, din-mezhep kavgalarının arkasından gelen cehalet, sefalet ve sömürü gerçeğidir. Yönetimlerin bu neviden kavgalara teşne olması, şeytanla ortaklığının ve sömürüye davetiye çıkarmasının kanıtı sayılmalıdır.

Sn. Bakan,   

Şeytanla ortaklık yaparak, hakkı gasp eden yöneticilerin Tanrıya imanları, ilahi adalete inançları var mıdır? Adaletsizliği sürdürerek, “nefrete” körük tutarak, varsıllaşarak, beytülmaalı yağmalayarak, Tanrıya inandıklarını nasıl iddia edebilirler? Örneğin siz, dini değil, devleti ve toplumu yönetmek üzere seçildiniz. O halde dini değil, devleti yönetmeye ve adil olmaya bakın. Ettiğiniz yeminin, görev ve sorumluluğunuzun çerçevesi budur. Bırakın ki, “yanlış” inanışımızın cezasını hükümetiniz değil, Diyanet’in dini ve Diyanetin engizisyon mahkemesi değil, Tanrı versin. Bizi, imanımız, inancımız ve inançsızlığımızla başbaşa bırakın; sadece hakkımızı iade edin: cezayı da ödülü de Tanrının adaletine bırakın.

“Allahı aldatmak” üzere kurgulanmış bir din anlayışı, ülkeye refah ve adalet değil, ancak felaket getirir. Sn. Bakan, inanç yaşanır; kullanılmaz! Anlamak mı istiyorsunuz: o halde size bir önerim var. Bir araştırma yapın: gasp, hırsızlık, fuhuş, töre cinayeti, cinayet ve uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu birkaç yerleşkede [kasaba, köy mahalle, şehir.] yurttaşların inanç mensubiyetini sorun; bakalım hangi sonuç çıkıyor? Bu birimlerde hangi din anlayışı etkili; kaç imam, ilahiyatçı, vaiz ve cami var? Bunca din-mezhep “uzmanına” karşın, toplumsal ahlak neden bunca dejenere; sorun nedir? Araştırın… Sonra gidin, aynı araştırmayı Alevi-Bektaşiliğin yaşandığı birimlerde yapın… Biz yaptırdık; enterasan sonuçlar çıktı.

Devleti mezhepçilik bataklığından çıkarın!

Dün Emevinin, bugün Diyanetin dinine inananlar, diledikleri gibi iman edebilirler. Çünkü Tanrı, hiçbir kişi veya makama, bir başkasını kendi mezhebine zorlamaya dair açık bir yetki vermemiştir. Keza imanını zorla değiştirdiğiniz hiç kimse, istese bile imanını bir başkasının imanına samimiyetle uyduramaz. Alevilere göre inanç, aklın tam ve samimi olarak ikna edilmesi ve içsel-Batıni manada yaşanmasıyla olasıdır. Bu yüzden Anadolu Alevi-Batıniliğinin de, Emevi din algısının da, diğerlerinin de, Diyanetin de devletin ve toplumsal yaşamımızın dışında kalmasının uygun, Devletin, mezhepçilik batağından çıkmasının uygun olacağını söylemeye devam edeceğiz.

Sn. Bakan,

Bize yukardan bakarak, cümle aralarına yerleştirdiğiniz “yetkin olmadığımız” imalarına, çözüm için devrim yasalarını engel göstermenize, ıkınıp-sıkınmanıza, iki yıl boyunca periyodik olarak çok ve boş konuşmalarınız için gerekçeler aramanıza lüzum yoktur. O nedenle Çalıştayla ilgili son açıklamanızı ve nafile turlarınızı kritik etmeye değer bulmuyorum. Bir kez daha anladık ki, aklınız da, imanınız da manevi dünyamızı anlamaya yetmedi ve yetmeyecek de; şahsen, bunu bütün çıplaklığıyla gördüm.

Bu çalıştayların bana olan tek katkısı da bu tespitim oldu. İlahiyatçılarınız, bol keseden paye kapan proflarınız, “helal kesim” icad eden ama yaşamını helal edilmemiş bütçeyle ikame ettirirken yüzü bile kızarmayan Diyanet mensuplarınızla öylesine eksik kaldınız ki, aklınızın ve imanınızın eksik kaldığını, biçimin-şeklin değil, öz’ün anlamlı olduğunu dahi kavrayamadınız. Bu ülke, bütün tahribatınıza karşın halen İslami “türdeş ülkelerden” farklılığını korumaya devam etmektedir. Yüzlerce yıldır Arap hayranlığıyla yaşayan siz, hiç değilse son yıllarda, bize benzemek için can attıklarını da mı göremediniz? İslam Aleminin ülkemize hayranlık beslemesi ve örnek almasının altındaki gerçek, Batıni Alevilerinin ve Türk aydınlanmasının Tanrı ve toplum kavrayışının bir sonucu olarak sosyalleşen Türk Devleti değil midir? Bugün büyük karışıklıklar ve belirsizlikler yaşayan ve Türkiye’yi model alan İslam toplumlarına karşın, Hükümetinizin ille de “Sünni Hilafet Makamı” diye tutturması, ne büyük bir tezat, öyle değil mi?

İşte Siz ve Hükümetiniz, meseleye, günümüz değer yargılarıyla değil, Emevi döneminin din algısıyla baktığınız için modernitenin kitlesel dayanaklarından biri olan Alevi-Bektaşiliğin, ne denli gerekli ve değerli olduğunu da fark edemediniz. “Fikriniz, irfanınız, vicdanınız hür” değil.

Cumhuriyetin, demokrasinin değerini, Atatürk Cumhuriyetinin niteliğini kavrayamadığınız gibi, türdeş ülkelerde krallar-diktatörler yaşam boyu kazık kakarken, ülkemizin en ücra bir köyünden gelip, demokrasinin nimetlerinden sonuna kadar yararlanarak en üst düzey yönetici olmanızın nimetlerini de kavrayamadınız. Bu nitelikleri göremediğiniz ya da görüp inkar ettiğiniz için Atatürk’e sövenlere alkışı, Fetullah’ı eleştirenlere ise Silivri zindanlarını uygun gördünüz.  

01.04.2011

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*