Hz. Ömer’in Adaleti (!!!)

– ÖMER BıN HATTAB’IN “DÜRRE” ıSıMLı SOPASI ıLE VURDUKLARINDAN…
(Ehli Sünnet kardeşlerimiz bunu Ömer in meşhur adaleti olarak biliyorlar….Sadece Sünni kaynaklardan belgeler)
– Übey bin Kab isimli sahabiyi dürre isimli sopasıyla dövdü. Bkz. Sünen-i Daremi c.1, s.132
– Enes bin Malik’i Derre isimli meşhur sopasıyla dövdü. Buhari Sahihi c.3, s.126
– Ömer, oğlunu Ebu ısa künyesini taktığı için dövdü.. Sünen-i ıbn-i Davud 2-469, Hadis No: 4963
– Eslem dedi ki: Ömer, oğlu Abdullah’ı Derre adlı sopasıyla dövdü. Ona:Ebu ısa (ısa’nın babası) künyesini nasıl takarsın, ısa (as)’nın babası var mı?
( El-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.16, s.594, Rakam No: 45983 / Üsd’ül Gabe c.3, s.524, 527)
• Ömer’in oğlu Abdullah, Arap usulüne göre Ebu ısa (ısa’nın babası) künyesini aldı. Ömer, oğlunu çağırdı: ısa’nın babası mı olur, diyerek azarladı, dövdü ve elini ısırmaya başladı.
(ıbni Ebil Hadit' in "şerhu Nehc' ül Belağa" kitabında c.2, s.120)
– Zeyd bin Halid’i ıkindiden sonra iki rekat namaz kılarken gören Ömer, Dürre isimli sopasıyla üzerine yürüdü ve dövdü.
– Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.4, s.115
– Ömer bin Hattab Temim ed-Dari’yi akşam ikindi namazından sonra iki rekat namaz kıldığını gördüğünde Dürre adlı sopasıyla üzerine vurdu. Temim dedi ki: Ey Ömer, bu kıldığım namaz için niye vuruyorsun, bu namazı Resulullah saa ile beraber kılmıştım. Ömer dedi ki: Bütün insanlar senin bildiğini bilmiyorlar.
– (El-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.8, s.49, Rakam No: 21810)
– Ömer halifeyken Zeyd bin Halid el-Cehni’yi ıkindiden sonra iki rekat namaz kıldığını gördüğünde namaz esnasında Dürre sopasıyla üzerine vurdu.
– (El-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.8, s.49, Rakam No: 21811)
– şerhil dedi ki: Biz çocuktuk, mescitte oynuyorduk, Ömer bizi gördü ve Dürre adlı sopasıyla bizi vurdu, biz de mescitten çıktık.
– (Tarih-i Buhari c.4, s.251, Hadis No: 2699 / eş-şevkani’nin “Nil’ül Avtar” 3-182)
• Bir gün Ömer’in yanına Abdülkays Kabilesinin lideri geliyordu. Orada bulunanlardan birisi: “ışte Reb’a kabilelerinin ulusu geliyor” dedi. Ömer o tarafa baktı ve gelenin Carud olduğunu gördü. Hemen elindeki sopayı kaldırıp adamı sopalamaya başladı. Adam ya emirül müminin niye vuruyorsun, deyince biraz gurunu kırıp küçültmek istedim, dedi.
(ıbni Ebil Hadit' in “şerh-u Nehc’ül Belağa” kitabında c.3, s.112)
ÖMER’ıN TEMıZLığı
– Mesaib bin Yezid dedi ki: Ömer’in yanında akşam yemeği yedim. Ömer ekmeği ve eti yiyor, sonra ellerini ayakkabısını silerek dedi ki: ışte Ömer ve Ömer ailesinin mendili budur.
– (Kenz’ul Ummal c.12, s.625, Hadis No: 35929)
• Ömer in Zühtü: Ömer mendil kullanmazdı, yemekten sonra ellerini ayakkabısıyla siler ve işte ömer in mendili budur derdi.
•    (el-Müttaki el-Hindi' nin "Kenz'ul Ummal" c.4 s.403)
• Rabia kabilelerinin lideri Carud, Ömerin konuğu olarak onunla beraber yemeğe oturdu. Yemekten sonra ellerini silmek için hizmetçi kızdan bir mendil istedi. Bunu duyan Ömer, adama: Elini kıçına sil, diye tersledi.
(el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz' ul Ummal" kitabında c.4 s.403)
– ıbn-i Ömer’den, Ömer bin Hattap dedi ki: Ben ayakta iken ihtiyacımı giderirken /çiş yaparken Resulullah beni gördü ve bana dedi ki: “Ey Ömer ayakta çiş yapma.” Ondan sonra ayakta çiş yapmadım..
(Sünen-i ıbn-i Mace 1-112, Hadis No: 308 / . Kenz’ul Ummal c.9, s.509, Hadis No: 27189
PEYGAMBERıMıZı AKLINI KAÇIRMAKLA SUÇLAMASI
• Peygamber efendimizin vasiyet etmesi için kağıt kalem istemesi üzerine Ömer şöyle demiştir: (ennebi liyehcür) Meali: Peygamber aklını kaybetti/sayıklıyor (Ne dediğini bilmiyor)
(Bkz. Sıbt ıbn-i Cevzi’nin “Tezkiret’ül Havas” s.62, Haydariye Baskısı / ımam Ebi Hamid el-Gazali’nin “Sırr’ül Âlemin” s.21, Numan Bas. / şerafeddin el-Musevi’nin "Müracaat” s.455)
Ömer’e göre Resulullah Hendek Savaşinda öğle ve ikindi namazlarını kılmadı..
Ömer diyor ki: Peygamber Hendek gününde öğle ve ikindi namazlarını kılmadı, sonra güneş battı. Kenz ul Ummal 10-443 Hadis No: 30078
• Abdullah oğlu Ömer diyor ki: Babam, Bakara Süresini on iki yılda ancak öğrenebildi ve öğrendikten sonra bir kurban kesti.
• (Tefsir-i Kurtubi 1-34 / ıbnül Cevzi “Ömerin Sireti” kitabında 1.165 / ıbni Ebil Hadit’in “şerh-u Nehc’ül Belağa” 3-111 / Suyuti’nin “ed-Derrül Mensur” tefsirinde 1-21 )
• Not: Ömer kuranın onikide birini ancak oniki yılda öğrenebildiyse tam hafız olabilmesi için yaklaşik 145 yıl yaşaması gerekir.
Hz.Muhammedin Peygamberliğinde şüphe Etmesi…
Ömer bin Hattap dedi ki: “Hudeybiye’de Muhammed’in peygamberliğinde şüphe ettiğim kadar hiçbir zaman şüphe etmedim.” (Suyuti “ed-Derr’ül Mensur” Tefsiri c.6, s.76 / Taberî kendi tarihinde, c.2, s. 124, ıbn-i Kesir "El-Bidâyet-u Ven-Nihâye" isimli tarihinde, c. 4, s.170-178 ve ıbn-i Esir "El-Kâmil isimli meşhur tarihinde, c. 2, s.205

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*