İcazetname

–    İCAZETNAME –
Av. Merdan İyidoğan

“Bu, Güçlü ve her şeyi bilen allah’ın takdiridir” (Yasin-38)
“Yardım Allah’dandır ve fatih yakındır,müminleri müjdele;

Ya  MUHAMMED, Ya ALİ”

Allahümme  Salli  ala nuri MUHAMMED-EL-MUSTAFA
Allahümme  Salli  ala nuri ALİYYEL-MURTAZA
Allahümme  Salli  ala Hatice-tel-kübra
Allahümme  Salli  ala FATIMA-TEZ ZEHRA
Allahümme  Salli  ala Seyyidina nuri İMAM HASAN HULK-I RIZA
Allahümme  Salli  ala Seyyidina nuri
İMAM HÜSEYN-İ ŞEHİD-İ DEST-İ Kerbela
Allahümme  Salli  ala Seyyidina nuri
İMAM ZEYN-EL ABİDİN (çarde-i masum-ı pak)
Allahümme  Salli  ala nuri MUHAMMED-EL BAKIR
Allahümme  Salli  ala nuri İMAM CAFER-İ  SADIK
Allahümme  Salli  ala nuri İMAM  MUSA-İ KAZIM
Allahümme  Salli  ala nuri MUHAMMED TAKİ
Allahümme  Salli  ala nuri İMAM ALİ NAKİ
Allahümme  Salli  ala nuri İMAM HASAN-ÜL –ASKERİ
Allahümme  Salli  ala nuri İMAM MUHAMMED MEHDİ-İ

Sahib-i zaman kutb-üd-devran hüccet-ül-burhan
Selavat-ullahi aleyhim ecmaiyn.
Evvelin,ahirin,zahirin , batinin, tayibin-et tahirin…

LA  FETA  İLLA  ALİ  LA  SEYFE İLLA ZÜLFİKAAR
(Ali’den üstün yiğit,Zülfikardan keskin kılıç yoktur)

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Ve bihi nestain (Yardımı yalnız Allah’tan dileriz
Gizli ilimlerle,ariflerin gönüllerini hazine gibi zengin kılan Allah’a hamdolsun. Allah , bunu  lütfetmeye kaadirdir. Marifet bilgisini ,istediği kullarına bol bol ikram edicidir. Sizleri bir suret üzeri yaratan odur.
O Allah ki ondan başka tanrı yoktur.Gaybı (Gizliliği) ve açık olanı görür  O, esirgeyen ve bağışlayandır.
Şahadet ederim ki  Allah’dan başka tanrı yoktur.
Tektir, eşi ve benzeri yoktur.
Ve yine şahadet ederim ki , Hazreti Muhammed O’nun kulu ve peygamberidir ; Peygamberler arasında o’nu seçerek gönderdi.
O’na, Ehl-i  Beyti ne (Soyuna) ve Ashabına ve ezvacına sonsuz selamlar olsun.
Hz. Muhammed buyurdu ki ;
“Benim sahabelerim Yıldızlar gibidir ; Hangisine  uyarsanız doğru yolu bulursunuz.”
Ve yüce Allah buyurdu ki
“Yardım Allah’ dandır ve Fetih yakındır.”
Ve Hz. Muhammed buyurdu ki ;
“Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah Taala da onun ihtiyacını giderir.”
Ve Hz.İmam Ali keremallahu veche buyurdu ki ;
“Ululuk Üç şeyle olur : Tevazu sahibi olmakla, Affedici olmakla, İhsan (iyilik) edici olmakla”

Hünkar Hacı Bektaş Veli buyurdu ki ;
“Marifetten bir damla tatmaya çalışmak ,
çok  ibadet yapmaya çalışmaktan üstündür. Bu da Allah’ın emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmakla sağlanır.
Ulu Tanrı şöyle buyurur ;
“Elçim Muhammed size ne buyurduysa (Getirdiyse) onu alınız, neleri yasakladıysa onlardan kaçının.”
Nefs-i levvame’yi (Kötülüğe sürükleyen nefsi) yenmeli Nefs-i Mutmaınne’yi (mutluluğa erişmiş nefsi) de İbadetle yüceltmelidir. Böylece ulu makamlara ve mertebelere erişilir.Kul hakkına riayet edilmelidir.Az şeye kanaat etmek gerekir.
Tanrı buyurdu ki ;
“Erkek olsun Kadın olsun, kimki hayır ameller işlerse, işte o gerçek mümindir.  Böylelerine dünya ve ahiret hayatında mutluluk bağışlarız”

SEYYİD VELİYUDDİN HALİFENİN
(seceresi) SOY  KÜTÜĞÜ

Hadim-ül – Fukara  ve’l-mesakin
(yoksullara yardım ve himmet elini uzatan)
Hz.El-Hac BEKTAŞ VELİ
(Tanrı yüce sırrını kutlu kılsın) Hazretlerinin Tarikat-ı aliyye’sine bağlı, HÖYÜK kazası’nda, SİKKELİ Köyünde oturan ve SEYYİD ALİ SULTAN  Evlatlarından olan SEYYİD VELİYUDDİN HALİFE ki , onun babası SEYYİD ALİ HALİFE’ dir.

SEYYİD VELİYUDDİN HALİFE’ NİN SOY KÜTÜĞÜ ŞÖYLEDİR :

1-Seyyid Veliyüddin Halife 2- Seyyid Ali Halife
3- Seyyid Süleyman 4- Seyyid Yalamuk
5- Seyyid Demir 6- Seyyid Budak
7- Seyyid Kara Ali 8- Seyyid Şaban
9- Seyyid Çoban 10- Seyyid Kara Baba
11- Seyyid Sersem
12- Seyyid ALİ SULTAN

Seyyid ALİ SULTAN evlatlarından Seyyid VELİYUDDİN HALİFE (Allah ömrüne bereket versin) nin hal ve kaal’ine (söz ve davranışlarına) bakıldığında,kendisine bu MUTLAK İCAZET verilmiştir ki:

Post sahibi olup postuna otursun, farz olan ibadeti (Namaz ve niyazı) eda etsin, zekat versin, Hacc’a gitsin, oruç tutsun, gelip gidenleri ağırlasın, telkin ile AHD ve TÖVBE’ yi yerine getirsin, muhtaçlara ve tüm İslam halkına gerekli hizmet görevlerini yerine getirsin ki;
Bu görevler şunlardır.
Saçların kesilmesi, libas,hırka, alem, delil uyarmak, TEHLİL ve TEKBİR getirmek.

Kutb-ül Arif ‘in Hz. Hünkar Hacı Bektaş – ı Veli’ nin Dergahı’nda post-nişin olan ve dönemin halifesi
ES-SEYYYİD NEBİ DEDE-BABA’nın
SAHHİ TARİKAT SİNSİLESİ ŞUDUR:

1-Es-Seyyid Nebi Dede-Baba Efendi
2- Es-Seyyid Şeyh Feyzullah Efendi
3-Şeyh Abdullatif Efendi
4- Es-Seyyid Şeyh Bektaş Efendi
5- Es-Şeyh el-Hac Feyzullah Efendi
6- Es- Şeyh Ali Efendi
7- Es- Şeyh Elvan Efendi
8-Es-ŞEHİD Es-Şeyh Abdulkadir Efendi
9- Es-Şeyh Hüseyin Efendi
10- El-Hac el-Hac Zülfikar Efendi
11- Es-Şeyh Yusuf Efendi (Zehir içmiştir)
12- Es-Şeyh Kasım Efendi
13- Es-Şeyh Hasan Efendi
14- Es-Şeyh Bektaş Efendi
15- Es-Şeyh KALENDER Efendi
16-M Es-Şeyh MÜRSEL BALİ Efendi
17- Es-Şeyh RESUL Efendi
18- Es-Şeyh Bektaş Efendi
19- Es-Şeyh Yusuf BALİ Efendi
20- Es-Şeyh Mahmud Efendi
21- Es-Şeyh İskender Efendi
22- Es-Şeyh GENÇ KALENDER Efendi
23- Es-Şeyh RESUL BALİ SULTAN
24-BALIM SULTAN
25-Mürsel Baba Sultan(Balım Sultan’ın BABASI)
26-HIZIR LALE SULTAN (Hz. Hünkar’ın evladı.Hızır Bali Sultan)
27-EL-HAC BEKTAŞ-I VELİ El HORASANİ (Kutbül-alem,İlm-i Ledün sahibi,sultan-ı kamil,şeyh-i samedani.Tanrı yüce sırrını kutlu kılsın)
28-Sultan İBRAHİM SANİ
29-Sultan Musa-i Sani
30-Sultan MÜKERREM-ÜL-MÜCAB
31-İmam Musa-i Kazım
32-İmam Cafer-i Sadık
33-İmamMuhammed Bakır
34-İmam Zeyn-el – Abidin
35-İmam HÜSEYİN
36-İmam ALİ (Kerem Allah veche. Hayber fatihi)

Hz. HÜNKAR HACI BEKTAŞ-I VELİ’NİN TARİKAT SİLSİLESİ
1-El-Hac Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli
2-Sultan Hoca Ahmed Yesevi
3-Muhammed Hanefi
4-İmam Rıza
5-İmam Musa’y-ı Kazım
6-İmam Cafer’i Sadık
7-İmam Muhammet BAKIR
8-İmam Zeyn-el- Abidin
9-İmam Hüseyin
10-İmam ALİ (K.V.)
11-Muhammed-el-Mustafa (Fahr-i Kainat)
12-Cebrail-i Emin
13-ALLAH TEALA (Cenabı-ı Rabb-ül- Alemin, c.c.

BU İCAZET-NAME’NİN ( Secere’nin) YAZILMASININ SEBEBİ VE GEREĞİ ŞUDURKİ

Aziz Ceddim (Cedd-i azim) SULTAN –ÜL-ARİFİN –EZELİ ve Burhan-ül – Aşıkın-i Lem Yezeli Hazret-i Hünkar  El-HAC BEKTAŞ-I VELİ (Kaddes-Allahü sırrah-ül hafi celi) Hazretlerinin Tarikat-ı Aliyye’sine müntesib Höyük kazasında Sikkeli kariyesinde (Köyünde) kain (bulunan) SEYYİD ALİ SULTAN  Evlatlarından SEYYİD ALİ HALİFE’nin oğlu SEYYİD VELİYYÜDDİN Tarikat-ı Evliya’yı kabul edip yedine (kendisine) Sofra ve cerağ ve senk ve tığ ve izn icazet ve inabet (Halifelik, dede- Babalık yapması için mühürlü belge) verildi. Ve halifelik safa – nazar kılındı (Sunuldu). Ve havalet (Ruhsat) verildi. Ki  mürid tutuna, ve muhib edine, Tarik-ı Evliya’yı (erenler yolunu) zinde (canlı) tutup yürüte ve tarikat erenleri bu mani ve rafi (Engel) olmayalar, İCAZET-NAME’mizin mucibince (Gereğince) amil olalar. (iş göreler) Esenlik ve mutluluklar Hak Yol’dan (Ehl-i Beyt yolu’ndan) gidenle olsun.
Allah Taala nın yardımı ile yazımız tamamlandı.
BU İCAZETNAME 14 Şaban 1234 tarihinde yazıldı.
(8 Haziran 1819)

ŞAHİD HAZIR BULUNAN İMZA VE MÜHÜR SAHİPLERİ ŞUNLARDIR

1-Es Seyyid Nebi Dede-Baba (Hacıbektaş dergahı Postu nişini)
2-Es Seyyid Mehdi Baba (Hacıbektaş veli türbedarı)
3-İbrahim Dede (Hacıbektaş Dergahı aşcısı)
4-Ahmet Baba (Hacıbektaş Dergahı ekmekcisi)
5- Muhammed dede
6-Dai Mustafa (Hacıbektaş veli Evlatlarından)
7-Dai Kalender Çelebi(Hacıbektaş veli Evlatlarından)
8-Dai Sunullah Çelebi   (Hacıbektaş veli Evlatlarından)
9-Dai dede çelebi  (Hacıbektaş veli Evlatlarından)
10-Dai Halil Çelebi  (Hacıbektaş veli Evlatlarından)
11-Dai Veli (Hacıbektaş veli Evlatlarından)
12-Ve diğer ileri gelen Zevat
Bu icazetnamenin imzalanmasında hazır ve şahit bulunmuşlardır.

Not: Bu icazetnameyi aslına uygun olarak sadeleştirerek yeni yazıya çeviren Hıdır Abdal sultan evlatlarından Kemaliye ocak köyünden Mehmet Yaman 18.03.1994
İşbu İcazetname Sivas Yıldızeli Ceniközü( Esencay) Köyünden  “İyidoğan, Gökvelioğlu, Şahin ve Arslan”  soy adlı şahısların dedelerine aittir.
Av. Merdan İyidoğan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*