Seyyid Ali (Kızıldeli) Sultan Velayetnamesi

Name-i Seyit Ali Sultan,
Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülüllahi rabbelalemin vesselavatu vesselam Ali seyyidina Muhammed vele?………ecmain……….badehu malum olaki Rum ilini fetheylen gazi erenleri tevcihiyle Hakkin yolunda ceddu cihad eyleyup ……muhkem bend ettiler.Bu keramet izhar idup cihandan darul-bekaya ve nice ile irtihal eylediler ve ol sebepten ravzai mubarekleri dembedem ziyaret olunup ve müminler mukayyet olup nice nice müekilleri dahi hal olup murada vasil olurlar.Imdi tarih hicret Aliyesselamdan sekizyuz dort sene mürürunda Yildirim Han ile Rum iline erenler kadem basup cok yer fetheylediler.

Imdi raviler soyle rivayet ederler ki Yildirim Han hergah rum ilini fethetmek diler idi.Ve cokturlu tedbirler aldirirdi.Alai tedbirleri basa varmazdi.Ancak bir cuma gecesi Yildirim Han mesnedin de otururken tahtindan asagiya inüp kirk rekat hacet namazi kildi ve Hakk teala dan Rum ilinin fethi icin niyazda olup istimdad talep edüp cok nazr-i niyaz eyledi.Heman didelerine herab-i rahat müstevli olup uykuya vardi.Ve ruyasinda iki cihan fahri Muhammed Mustafa zuhur edip buyurduki YA Yildirim Han….olmayaki Hakk Teala duani müstehap eyledi.Hala Horasan canibinden ve benim nesl-i baleimden sana kirk er gelecektir.Onlarin cumlesi kuvvet ve kudret sahibi veliyullahdir ve rum ilinin fethi onlarin elindedir ve onlardan gafil olmayasin dedikte Yildirim Han Resul Aliye ….. Mübarek ayagina yuzler surup ya Resulullah…..gelseler gerektür,dedi Resulluhlah ayitti:ankarip gelseler gerektir.
Nasihatim budur ki ol erlerin icinde bir alim ve kamil bir kimesne vardir.Ismini Seyyit Rustem derler.Ona riayet eyleyesün ve herkes tedbirinden tasra cikmayasin ve ona ettigin hurmet banadir,deyüp gozden kayboldu.Ol dem Yildirim Han baydar olup gordu ki mekani nura mustegrih olmus ve gordugu ruyaya tefekkür edüp huda-yi hazretlerine sukur ve sübhan hamdü kiyam idüp ve Resulullah Hazretlerinin mübarek ruh nurlarina ,selavat-i serife getürüp badehü kirklari vüruduna muntazir oldu.Rivayet olunurki kirklar Cemi Horasan diyarinda her biri …..sinda ibadet edüp demü……..surerken bir gece Resulullah bunlara kendi yüzün ayan ve cemal-i mubaregin nümayan idüp ayitti:Ey ciger koselerim kirkimiz gonullerinizi bir koyup ve bundan azm-i Rum idüp hunkar Haci Bektas Veli dergahina varin ve sizleri kilic tac kusatsin ve her ne emrederse rizasina olup……..eyle,sizleri Yildirim Han canibine gondersin ona yardim edün Rum ilini feteyleyesin deyu buyurdu.Ve kirk er Resulullahdan bu kelami….idüp halasi……ve …..deyüp bir yere Cem oldular.Ve ondan dahi mekan edüp bir demde Hazreti Hünkar Haci Bektas Veli dergahi saadetlerini kadem bastilar.Ol dem hazreti ……Evliya idi.Rumda suluca kaya onunde mesken tutmus idi……ol kirk er gelüp hunkara basvurup hazreti Resul Aliye …..buyurdugu kelami nakleydiler.Ba`de hazreti hünkar bunlarin herbirine bir hizmet tayin eyledü.Ocagindan …..hazretleri…..olup ba`de huzuruna getirip evvela Seyyit Ali sultani cumlesine serdar eyledi.Ve cümlesini…….olmiyeler deyü buyurdu.Ve cümlesi……didiler.Andan Emir Sultana sancaktar Seyyit Rüstem gazi yi kazasker….ve Seyyit Ali……ve Seyyüt Ahmeti kulaguz ve Seyyid Hamza ile SEyyi Kurk …..ve Seyyit……virdi ve andan kirklarin otuz altina kilic kusanip Hamit nam erkan temamiyle Yildirim Han canina gonderdi.Erenler dahi ta´zun ve taktim…..yola revan oldular.Bir gece seher vaktinde Yildirim Han hazretlerine gelip eristiler.Bu taraftan Yildirim Han erenlerin gelmesinden haberdar olup ayanü esraf ile istikbal edüp bulustular.Yildirim Han bakip gordu kim kirk er…..gece …….ve baslarinda beyaz keceden tac sultani birer karis yünden yesil…..sarilmislar herbiri selvi boylu nura müstagrak olmuslar.Nagah bu kirk er icinde nazar kildi gördüki bir kadd-i ……,bugday benizli,kaslari….misali siyah,kirpikleri kizil ruhlari uzerine saye……cemalinde nur-i Muhammedi…..durur.Bu elinde kitap Yildirim Han SRG yi …….gorunce asik-i didar olup SAS. dan bu kimdir deyu sual eyledi ve SAS cevap edüp dediki ol bizim kazaskerin deyüp Rüstem gazinin…..YILdirim Han hazretlerine nakledüp bildirdi. Fielhal Yildirim Han yerinde durup ,gelüp Rüstem Gazi ile sine-saf olup birbirine muhabbet bagladilar.Ve Yildirim Han emreyledü nimet geldi,yediler,sükrin dediler ve andan muhabbet………….. oldular…….kelamda Yildirim Han Rumeli icin birkav tedbür edüp base……akibet hakdan…..dileyüp bir gece……….kirklarla…….ve onlarin reyiyle RUmeli feth olacagini bir bir ….eyledi. Ve kirklar dahi Resul Aliye…..isaretiyle ve Haci Bektas Velinin emriyle geldiklerini hikayet eylediler.Ol dem Yildirim Han,erenlere bargah tayin edüp her birine atlas libaslar giydirdi ve ziyadesiyle kendisine munasip…..Bade emredüp bir amali divan kuruldu….beyler ve pasalar ve erenler semine pervane…..cem oldiler……..Rum ilinin fethi icin tedbir ve musavere etdiler.Herbiri akli erdigi kadar soz soyledi lakin hicbirinin sozu akla muhaffik gelmedi.Ahir Yildirim Han kirklara yuz tutup ayitti;Sizler dahi ne buyurursunuz deyüp sual eyledi.Heman kirklarin kazaskeri SRG yi dile gelip ayitti;Ben dahi bir tedbir soleyeyim makul ise makuldur deyiniz,deyil ise bir gayri asik nefes eylesün.Anda olan beyler ve pasalar ;buyrunuz,didiler.SRG, ayitti padisahimiz sol kola revan olsun ,sarica pasa orta kola yurusun,bizler dahi suleyman pasa ile sag kola yuruyup azm-i burgaz idelüm .Ol zaman Bolayira Burgaz derlerdi cümle bu rayi makul gorduler ve hemen kasti küffar deyüp azm-i rah idüp revane oldiler.Pes Yildirim Han askeriyle sol kola revan olup ve yedi kale feth edüp yedibin esir ve cok mal alup gaziler …..oldular,ama sag koldan kirk er ile SAS ,Suleyman pasa ile azm-i cardak eyledüler.Akibet gelip eristiler. Cardakin onunde konup birkac gun dinlendiler.Andan azami rah edüp gaziler serveri SAS oldi.Pes cumle erenler…..rum ilinin fethi icün azm eyleyup geldi.Cardak ustune gelip ……ile bahri gecmek diledi.Andan rum iline gecip rum ilini sirkden temiz ide……isiti ol dem abu…..hemi/
hazirolmusuz idi anda kim

ol gemiye dilediler girmeye/

gecüp azm-i gelibolu inmeye

kail olmaz….itmez karar/

ol……ye olup kildi karar

cun karar itdi ol ……/

almadi sahi gemiye ol zaman

doldurup kum da…ol dem heman/

oldi derya ustune sahim revan

niyet etdi gecmeye bahri heman/

sacti kum deryaya oldi san zemin

haylu oldi derya kumdan yol heman/

gördi cün bu kadrini ol kesban

eleman deyüp geriye döndüler/

hep erenler ol gemiye girdiler

Ol gelibol sehrine azmetdiler/

Geldigel ……huruc eylediler

Nare Verdi sahimiz oldem heman/

zelzele dusti ol seher icre o an

haylü kafir oldüler ol dem helak

sag kalanin kaldi oldi havf-nak

kudretini sahin heman dem gorduler

pes …..olduk kamumuz didiler

fetedüp sultan ol sehri ol zeman

heybetinden oldiler hep hic-can

ehl-i islam oldu bazi namdar

kimisi oldi enin herac-guzar

cün….eyledi sah anlari

ol gelibol cevresinin illeri

askere verdi cedid anda nizam

ol erenler serefrazi vesselam

azm-i burgaz eyledi andan hemin

……… küffar desü ol sah-i din

Ama bu taraftan rivayet olunurki Yildirim Han bi gece ……da idi.
cihan fahri Muhammed Mustafa Aliyesselami gordu,aydir;Ya Yildirim Han din-i mübin igruna ….olan gazilerin aldiklari mal ve esirlerde beytül-mal müslimin hakki vardir;cikarsinlar,sen ani zabteyle ve benim n-esl-i pakimdan SRG yi ol beytül-mal uzerine…..kil didikte Yildirim Han \" Ya Resulullah beytül-mal müslimin kacta bir vardir,buyurunuz ,bilelim dedi.Resul as. bu yurdu ki ciger kösem SRG bilir dedi .sen……gönder kendüsi ,gelibolu de otursun,anda karar eyleyüp beytül-mal müslimini ayirsin zira anlar geliboli yi feth eylemislerdir deyüp gözden nihan oldi.ol dem yildirim han…….baydar olup gördüki duayani hatrina getürüp gördi kim mekani nura mustagrik olmus selavat-i serif geturup andan kalkti gordi sabah olmus,bargahina gelip seririnde karar eyledi.Beyleri ve serverleri divan edüp oldem yildirim han bas getürüp divan efendisine bakti,ayitti ;bir name SRG ye yazilsun.Bu minval üzere deyüp beytül-mal icin resulullah ne güne emir buyurdu ve nice …..eylediyse nakil eyledi.Meger divan efendisine Abdullatif derler idi.Gayet kamil ve…….bir asik idi.Yildirim Han agzindan bir name-i muhabbet atar kilup resulaleyisselam beytul-mal hakkinda nice emreyledi ise ol name icinde SRG ye bildirdi.Andan Yildirim Han SRG ye bir mucevher hatem ve bir altin kemer ve bin altin hediye ve erenlere munasip tuhveler hazir edip …..namede bir…var idi.Gayet menzil surerdi ol nameyi ve ol tuhveleri ana teslim edüp SRG hazretlerine ihsan eyledi……yola revan olup bir gun gelip SRG ye erisdi.Meger SRG ol demde SAS ile bir yerde oturup tedbir ve musavere ederleri.Kara………gelip selam verdi.Andan erenlere bas koyup nameyi ve tuhveleri SRG ye teslim eyledi.Ve ol nameyi acip mutala eyledi ve ahvale vakif olup sema ve sala deyüp gelibolu da karar eyledi.Meger ol gece Resulullah ana dahi zhur edüp ey cigerlerim bes esire birini ve her esire bes akce ve gaza malindan dahi beste birini…….. beytül-mal müslimin hakkini cikarip sen zabt eyle ve dahi Yildirim Hana teslim eyle die buyurdu.SRG dahi Resul Aleyuselamin,mubarek ayaklarina dusup yuz surerken payidar oldi.Ba`de Yildirim Handan gelen tuhafeleri fi elcümle…….tasdik edüp kendi hizmetine…..oldi.Rivayet oluyor kim ol zeman SAS harbü oldürüp azm-i burgaz eyledi.Birgün burgaz yakininda bir cayirlik ustune gelip kondiler ve iki üc asik tebdil ile….. edüp hale edüp kurbüne geldiler.Nagah anda koyun guder bir cobana rast geldiler.Erenlerin birisi aydur;Ey coban bize uc kurban sir kat….eyle ver dedikte coban dahi havfden heman bunlara uc koyun getirip teslim eyledi.Anlar dahi koyunlari olup ona …….uc kafir ele gecürüp esir eylediler.Andan bunlari muhkem bende ceküp SAS ne geturdüler.Kurbanlari ve ol …..eyledikleri üc kafiri sultane arz eylediler.meger SAS dahi onlardan kadem bir kafir tutup arz-i iman eyleyüp ol dahi kabül eylemeyüp kuffara havf vermek icün ani katleyleyüp bir ……takup kebap deyü ates kararinda ceviriler idi.ve ol yeni tutulan uc kafir bu hali gorecek bir birine baKUP feryat edüp dedilerki bunlar….lardir ancak bizleri dahi yeseler gerektir deyüp kandilerinden kati ümit eylediler ve haffalarindan lirzan olup….uzre oldiler.Bu taraftan SAS emriyle ol üc kafiri bir al ile kacirdilar.Kafirler dahi…..hurilerden halas olduk deyü bir haf ile firaren kaleye geldiler. ehl-i hale bunlarin hallerini gorup ne oldunuz dediklerinde onlar dahi dedilerki bizim buyuk cayira bir ……asker geldi.Ancak cumlesi……lardir ve hale bir kimse tutup ateste pisirlerdü ve bizi dahi oyle idecekler idi.Nasilsa …..ellerinden kurtulup guc ile firar eyledik yanlarina dahi baslarina gelen serancami bir bir naklü hikayet eylediler.Imdi bunlari ve ehl-i kale …..bu…..haberi….eylediklerinde can baslarina sicrayip ne ideceklerini bilemediler.Heman beyleri emredüp …..esyalarini dusurup hazir olup anlar gelmezden ol ehl-i ayalimizi alup firar edelüm didi.Imdi bunlar bu halde iken nagah kirklar……iristive kale kenarina bakup gordulerki bunlarda….vardir.Kimi canin …..der ve kimi firar tedbürünu ederler ve kale kapilari dahi acik idi.Heman kirklar kaleye hucum eylediler.kafirler dahi karsi gelüp ……etmek murat eylediler.Heman dem SAS bir nare kurup kalenin der ü duvari harakete gelip zelzeleye geldi ve dahi kalanin derü divari yikilmaya basladi.erenler dahi,firsat ganimetdür deyüp kaleye yuruduler.Erenlerin heybet ü azameti kuffar ustune dustu…..cak olup ve dideleri …oldu.Akibet onlarin harbine takat getiremeyüp aman dilediler ve serdari rum dahi bunlara aman verdi.Heman ol anda kaleyi zapteylediler.OL mahalde ……tutulan uc kafiri dine davet edüp sultanin huzurunda imani kabul edüp musluman oldular ve ayittilar;bizim bunda ehlü ayalimiz ve akrabayi tealukatimiz vardir,kerem buyursun onlarin dahi kabahatlerini bagislayup onlar dahi huzur-i sadetlerine müslüman olalar ve sultan dahi onlarin gelmesini nutuk buyurdu.ve anlari dahi getürüp sultan huzurunda musluman oldiler.ama sultanin nutki …….yerin ismi bulayir kaldi.Ve kaleyi butun zapdedüp islama gelen geldi,gelmeyen haraca kayil oldular lakin ol arada suleyman pasa kazaya ugrayip sehit oldi.Anda defin etduler .Rahmetullah Aliye andan sancagi ceküp kavak ustune geldiler ve ani dahi fetedüp cümlesine musluman etdiler.Ve etrafini seref -i islam ile duldurdiler.Andan sonra kavak altina gelüp bargahlarini kurup oturdiler.Nagah oglen namazi vakti irüsdi.Gaziler namaz kilmak dilediler.Ol yerde su bulamadilar ki abdest alalar.Heman emir sultan tezlik edüp elinde bir cidasi olurdu.Ol mübarek cida ile \"YA ALLAh \"deyup yire caldi.Ba kudret-i Hüda ve keramet-i evliya ol yerden ab-i hayat gibi bir su caglayup revan oldi.Ama seyit ali hazretleri emir in boyle etduginden olup dedi ki; ya emir sultan,nicin boyle tezlik etdin.boyle hareket edersin,bu cemaat icinde nice …..sahibi erler vardir ,diyüp celale geldikte emir sultan vefat edüp dunyasini degistirdi.Rahmetullah i Aleyli bade SAS emriyle ani ol cikardigi suyun yaninda defin eyledüler.SAS emreyledi;sancagi tahire verdiler ol yerden dahi goc edüp yola revan oldiler.Gelip varamacin kalesini muhasara kildilar.Meger ol lalenin sol tarafinda bir irmak var idi asure gununde geldiler.Erenler kullarin…..ol irmak kenarinda abdeste mubase ….kildilar.
Ba`de SAS …….gaziler namazi eda eyledikte kale durumunda olan didebanlar nazar iderlerdi.Meger gordulerki gazilerin her birinin basinda birer dag var idi .Zira erenlerin kerameti……her gazinin basinda birer dag misalinde gorunup kuffarlarin gozune korku gorundu.ol dem didebanlarin ustune heybet dusup dilleri agizlarina geldi.Fielhal segirdip yanlarina geldiler.Dedilerki ne durursunuz bir…..asker geldiki her biri baslarina birer dag alip getirmisler ve kaleyi muhasara kirdilar.Eger ol dagin birisini kale uzerine birakacak olsalar ne kalenin burcu ne bizler kaliriz.Cumlemiz helak olmak mukadderdir,dediler.Begleri bu haberi isitdikte cani basina sicrayip ne edeceklerini bilemediler.Akibet mal ü minallerin ve evlad ü ehl-i ayallarini olup …….kalesine firar etdiler ve bu taraftan gaziler gelüp gordülerki kuffar firar etmis.Erenler dahi kaleyi harap edüp ne kadar mal minal bakiyesi var ise aldilar SAS in onune yiktilar.Ol dahi cumlesini gazilere bagis eyledi.Andan emredüp kal e-i murtad deyüp yola revan oldular…….bir gun sancaktar tahirin atinin ayagina tas dokunup sancak elinde bir tarafa dusti ki SAS celale geldi…..bir söz demeyüp sükut etdi nagah merderine kalesine karsi gelüp kondular.meger ol kalede bir didaban var idi.Yedi fersah yer alemi gorur idi ve kale dahi bir sarp kale idi.SAS bu hali gorup ayitti; ey erenler ,bu kalenin fethi husunda siz ne buyurusunuz? SRG yi geturelim ,kale ahvalini ona dahi arz edelim ,gorelim ol dahi ol ne tedbir eder dedikte cumlesi dedilerki her nice irade buyurursaniz oyle ederiz deyüp sukut etdiler.Heman dem serdari Rum SA sultan hazretleri keleyi murtadiye kurbünde bir nare urup ya Rüstem Gazi …….didikde gazi dahi bu ner-i kusi ü hos edüp ……ya seyyid ali sultan deyüp …..cümle esya ve …..tasdik edüp kendüsü…….teberun omuzuna alip gelibolu dan deryayi karsi gecip …..mekan edüp erenlere bulusti.Seyit ali sultan(SAS) dahi rustem gaziyi gorunce azad edüp tazim eyledi.Ve birbirleriyle merhaba eylediler.Andan tedbir ve musavereye mesgul oldiler.SAS kale ahvalin rustem gaziye danisti.Ve seyyit gazi dahi buyurdilarki dagdan her birimiz bir agac dali kesüp omuzlariniza dedikte cumle oyle etdüler.Ve ol demde kale begi burc uzerine nazar eylerdi.Gordu kim karsidan bir galebe gelir,ol dem dedi bana sual edüp dediki acaba su karsidan gelen ne nesnedir?didaban dahi nazar edüp gordilerki ol …..bir dagdir agaclariyla gelior dedi bunlar bole soylesirken kirklardir gelip kaleye yuruyus etdiler.kaffar gordiki gelen dag degil dusmandir .Fiil hal ,musavere edüp canim icin hazir oldular ve kaleden…..erenlere karsi bir kafir meydane girüp……hazir edüp erenlerden kendine bir mukabil er talep etdü.Heman erenler tarafindan takir azmi meydan edüp gelip kafire mukabil oldi.Ol kafir iki bir deyüp tahir-e bir darp urdi.Tahir dahi asan vechile uzerinde mani eyledi.Ve növbet Tahire geldikte ol kafir geldi ki gece ,heman tahir bir nare urup…..tutup kaldirip yere urdu,gogsüne cöküp arz-i iman eyledi.Ol dahi kabul edüp imane gelip halas buldu.Meger ol dem de sancak SRG yedinde idi.SAS emredip ;ya SRG ,sancagi kale bedenine …..dedi hemen SRG,SAS in emriyle sancagi kale duvarina uzatip ol mubarek sancak dahi uzanip kale duvarina takti.Fielhal ol burc ve kale yerle yeksan oldi.Gaziler hemen tekbir getirip kale icine yuruduler.Küffar dahi karsi gelip oldiler.Bir azm-i can oldiki vasfa gelmez.Akibet kafirler münhezim olup aman dilediler.Onlar dahi SAS(seyyit ali sultan) emriyle emam vurup islama gelen geldi gelmeyenleri haraca kesip esir olandan dahi mal ü rizklarini zabt edüp beytül mal hesabini cikarip bakisin gazileritaksüm edüp herkes ganimet alup andan SAS emredüp ol didaban meluni getirdiler.Sual buyurduki;ey melun ademin…….yerden görürsun? Ol dahi dedi ki 7 fersah yerden sultan ayitti;sebep nedir,bu kadar yerden ademi fark edebilirsin,deyince ol melun dediki …….basimdan …..ve gozlerime sürme ve …. kallanurem anun icün gorurem dedi. Andan serdar-i Rum seyit gazi sultan bu mellunu imana davet eyledi.Ol dahi imani etmeyüp pes sultan emrüyle melunun gözlerini cikardi gordülerki gözlerinin…sürme ….hele melun feryat ederek kaldi zira müslüman askerlerinin haracini sebep olmus idi.Cezasini buldi.Ba`de kirklar andan kalkip geldiler…..kalasini muhasara eyleduler lakin erenlere hail olmaz.Fiek hal ani dahi feth eddiler.Andan ipsalaya gelip ani dahi feth etdiler.Andan dahi gecüp ……ye geldiler.Ani dahi gecip ve feth edüp kimisi islam olup kimisini haraca kestiler.Andan dahi azmedüp dimetoka ya gelip muhasara eylediler.Kirk gun …..edüp feth edemedüler.Kirkbirinci gecesi serdar-i RUm SAS kerametiyle kalenin etrafi pur ates olup ates ates ustune sanki gokyuzunden atesler yagardi…..kudreti gorecek cumlesi…..dusup havfnak oldüler.Can-ü gönülden feryat edüp aglastilar.Andan cümlesi bir yere cem olup……müsavere akibet bunun caresi firar etmek ,dediler.Meger ol halada bir akil ve dane ruhban var idi.Küfrüm …..sini ve islamin serefini bilirdi.Bunlarin hallerini görüp beglerini gelüp ayitti;begim kacmaktan…..anlara tabii olmamiz gerekir ve anlarin sözünu muteber bilip necat bulmak hayirlidir,bari yerlü yerümüzde kalip……zira kacup halas olsak dahi mal ü emlakimiz ve ehl-i ayalimiz esir olmak mukerrerdir .Beyleri…………..idüp ,makuldur deyüp kalanina dahi yildirdi .Cümlesi razi olup heman cem oldular ve ol ruhbani onlerine katip HZ.Sultan Rum SEYIT ali huzuruna geldiler eman dilediler.Sultan dahi aman verüp kimi müsluman ve kimi heracgezar olup her birisi yerluyerune karar etdüler.Andan kirklar göc idüp edirneye geldiler.Ani dahi altmis gün muhasara edüp akibet gördüki olmaz heman serdar-i rum emruyle askeri uc boluk edüp yuruyus eylediler.Allah teala heman ol saat feth eyleyüp taht-i nayarena aldilar.Andan kalkup sumni uzerine gelip ani dahi ucgunde feth etdiler.Bade andan derhal ruscuk a gelip muhasara edüp ani dahi yedi gunde feth eyledüler.Andan……gelüp ani dahi iki gunde feth eyledüler.Andan silistreye gelip ani dahi yedi gunde feth eylediler.Silistrenin bu tarafinda bir dag var idi.Kucuk …….naminda bir deresi var idi kafirler ani…..ile baglamislar idi.SRG ol ……ile ol dagin uzerine coktu gorduki ol…..uzerinde bir mubarek su ab-i zülal misali …….revan olmus idi.XUn SRG ol mubarek suyu gördükte gayet hosuna gelip ol sudan icüp abdest aldi velhasil namiz murat eyleduktede ol mahalde bir yalcin hayalu……..anin uzerine cöküp nemaze mübaserek eyledi.Nagah gorduki karabulut renginde bir duman zuhur edüp önune coktü ve ol bulut icinde bir siyah renk arab zuhur oldu,geluü SRG nin kusagindan zor itdiki kaldira,zerre kadar yerinden ……bilmedi.Bir dahi hamle edüp zor eyledü.

Cunku asker gordu……./cümlenin kalbine doldu….

sahimiz emreyledi/

gaziler cem olsun dedi cumleler cem oldu/

eyledi bir alemi divan ol emin

var idi ol yerde bir metin hisar

istedi fethetmeyi ol tacidar

var idi asker icinde bir kisi

dun gün daim gazi olmak isi

var idi asker icinde bir….

didi gazileriyle……

hem gazi evranos bey derlerdi

pes nice………….yerler idi

………..serasker ider………..

dedi azmeyle sana

ol hisarin ustune var…..

cekme gamki …….hayre gele

insallah feth edersin sen ani

cüm erenler………..oldi gani

ger sana muskil olursa ey……

bir nide eyle bana kil

cekme gamki sana oldum…..

sanma küffardan sana erer….

böyle deyüp gonderir gazileri

………..ol hakiki erleri

verdiler cüm ol hisarin ustune

………….gaza kilmak ici….

……….itdi ol ezanlari

ol hisar icre olan

itmediler daveti onlar kabul

………..idüp sozunu ol

cümlesini cenge giristi nagehan

koydu kale icre cüm zar-ü efgan

varidi hem cok bahadir kafiran

……….ol hisar icinde ol zeman

gazi….bagheman azmedüp

yürüdü meydane ol alin serverin

meydan icre…..ü……eyledi

varmidir bi pehlivan gelsin dedi

bir kafir geldi pehlivan ol zeman

……ider gayi….ol dem heman

……nice temem on kafiri

katledüp hic kalmadi ondan biri

bir kafir gayet….var idi

dahi ol melun kati idi

yurudu meydan icine ol heman

kati ……idi gazi ol zeman

kaldi gazi evrenos bey….

dedi ol dem kandesin……

gelsin imdadima seyit ali

……..oldu anda asikar

sahimiz ……ol…….dar

cek elin der kafire anda heman

cekmedi destini melun ol…..

parmagiyla bir isaret eyledi

gaziler gordu sahadet eyledi

ol isaretle yere dustu basi

kafirin bitti heman anda isi

nare urdi heybetle ol zeman

……kale…..arzusin

nice kafir oldular anda helak

pes kalanin ici doldu havfnak

el aman der cumlesi aglastilar

kaleyi teslim edelim dediler

bize muhlet ver dediler bir zaman

……..ötümce ey sah-i cihan

verdi muhlet onlara ol tacidar

……edince ol dem asikar

cüm eristi vakt-i hayyam geldiler

pes niyazi arziyle ol gaziler

dediler kim verme mühlet ya…

…..ötünce kalmaz bir sikar

bundan olma …..ya ali

etme mahrum bizi bundan ya veli

itdi gaziler sozunu ol dem kul

pes dedi otsün….

otdü……. ol zeman

gaziler sikar icin oldi revan

cünkü küffar gördü bu kadar kudretli

bi sihirbazdir dediler ol ari

bozdular ahd ü eman ol zeman

cenge girdi anda cümle kafir an

yine ol sah nare urdu yürüdü

gaziler cümle hisari bürüdü

kirdilar baki kalan kafirleri

gaziler oldu ganimet her biri

göze kudret kildi ihsar sahimiz

ol tarikatde hakikat mahimiz

göz yumunca görüne oldu ol hisar

altima gelsün üstünedir sehriyar

altima geldi ustune oldu harap

kalmadi ne hane ne burc-i tab

hep erenler geldi anda bi semar

cümleye kildi dualar……

kirklara ruhsat verildi ol zeman

azm-i mesken eyledi anlarheman

kaldi asker gazi evrenos beyle

hem dahi seyit ali kaldi bile

askeri verdi yine….temam

ser ….virdi nizamin ol heman

……….evrenos bile ol zeman

bu ……. aldim kamran

kimseler bulamaz simdiden gerü

deme düsman sana olmuya…..

akdeniz……………

gelmeye karsisina insafin diler

fethedüp etrafini…….

gazi taki senden ola hosnut ol hüda

pes tamam etdi…………

istedi tekrar gaziyane hos dua

bade meskanina oldu revan

ol erenler serverin sahi cihan

sari kizil yaylasina indi ol

bir buyuk kayaya vardi anda yol

kapali atti havaya……

söyle calmistir tasa ol asikar

serha serha eylemis birkac yerin

gozune kudretdir eli ol serverin

billurdur hala ziyaretgahtir

name-i Seyit Ali Sultan,

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülüllahi rabbelalemin vesselavatu vesselam Ali seyyidina Muhammed vele?………ecmain……….badehu malum olaki Rum ilini fetheylen gazi erenleri tevcihiyle Hakkin yolunda ceddu cihad eyleyup ……muhkem bend ettiler.Bu keramet izhar idup cihandan darul-bekaya ve nice ile irtihal eylediler ve ol sebepten ravzai mubarekleri dembedem ziyaret olunup ve müminler mukayyet olup nice nice müekilleri dahi hal olup murada vasil olurlar.Imdi tarih hicret Aliyesselamdan sekizyuz dort sene mürürunda Yildirim Han ile Rum iline erenler kadem basup cok yer fetheylediler.

Imdi raviler soyle rivayet ederler ki Yildirim Han hergah rum ilini fethetmek diler idi.Ve cokturlu tedbirler aldirirdi.Alai tedbirleri basa varmazdi.Ancak bir cuma gecesi Yildirim Han mesnedin de otururken tahtindan asagiya inüp kirk rekat hacet namazi kildi ve Hakk teala dan Rum ilinin fethi icin niyazda olup istimdad talep edüp cok nazr-i niyaz eyledi.Heman didelerine herab-i rahat müstevli olup uykuya vardi.Ve ruyasinda iki cihan fahri Muhammed Mustafa zuhur edip buyurduki YA Yildirim Han….olmayaki Hakk Teala duani müstehap eyledi.Hala Horasan canibinden ve benim nesl-i baleimden sana kirk er gelecektir.Onlarin cumlesi kuvvet ve kudret sahibi veliyullahdir ve rum ilinin fethi onlarin elindedir ve onlardan gafil olmayasin dedikte Yildirim Han Resul Aliye ….. Mübarek ayagina yuzler surup ya Resulullah…..gelseler gerektür,dedi Resulluhlah ayitti:ankarip gelseler gerektir. Nasihatim budur ki ol erlerin icinde bir alim ve kamil bir kimesne vardir.Ismini Seyyit Rustem derler.Ona riayet eyleyesün ve herkes tedbirinden tasra cikmayasin ve ona ettigin hurmet banadir,deyüp gozden kayboldu.Ol dem Yildirim Han baydar olup gordu ki mekani nura mustegrih olmus ve gordugu ruyaya tefekkür edüp huda-yi hazretlerine sukur ve sübhan hamdü kiyam idüp ve Resulullah Hazretlerinin mübarek ruh nurlarina ,selavat-i serife getürüp badehü kirklari vüruduna muntazir oldu.Rivayet olunurki kirklar Cemi Horasan diyarinda her biri …..sinda ibadet edüp demü……..surerken bir gece Resulullah bunlara kendi yüzün ayan ve cemal-i mubaregin nümayan idüp ayitti:Ey ciger koselerim kirkimiz gonullerinizi bir koyup ve bundan azm-i Rum idüp hunkar Haci Bektas Veli dergahina varin ve sizleri kilic tac kusatsin ve her ne emrederse rizasina olup……..eyle,sizleri Yildirim Han canibine gondersin ona yardim edün Rum ilini feteyleyesin deyu buyurdu.Ve kirk er Resulullahdan bu kelami….idüp halasi……ve …..deyüp bir yere Cem oldular.Ve ondan dahi mekan edüp bir demde Hazreti Hünkar Haci Bektas Veli dergahi saadetlerini kadem bastilar.Ol dem hazreti ……Evliya idi.Rumda suluca kaya onunde mesken tutmus idi……ol kirk er gelüp hunkara basvurup hazreti Resul Aliye …..buyurdugu kelami nakleydiler.Ba`de hazreti hünkar bunlarin herbirine bir hizmet tayin eyledü.Ocagindan …..hazretleri…..olup ba`de huzuruna getirip evvela Seyyit Ali sultani cumlesine serdar eyledi.Ve cümlesini…….olmiyeler deyü buyurdu.Ve cümlesi……didiler.Andan Emir Sultana sancaktar Seyyit Rüstem gazi yi kazasker….ve Seyyit Ali……ve Seyyüt Ahmeti kulaguz ve Seyyid Hamza ile SEyyi Kurk …..ve Seyyit……virdi ve andan kirklarin otuz altina kilic kusanip Hamit nam erkan temamiyle Yildirim Han canina gonderdi.Erenler dahi ta´zun ve taktim…..yola revan oldular.Bir gece seher vaktinde Yildirim Han hazretlerine gelip eristiler.Bu taraftan Yildirim Han erenlerin gelmesinden haberdar olup ayanü esraf ile istikbal edüp bulustular.Yildirim Han bakip gordu kim kirk er…..gece …….ve baslarinda beyaz keceden tac sultani birer karis yünden yesil…..sarilmislar herbiri selvi boylu nura müstagrak olmuslar.Nagah bu kirk er icinde nazar kildi gördüki bir kadd-i ……,bugday benizli,kaslari….misali siyah,kirpikleri kizil ruhlari uzerine saye……cemalinde nur-i Muhammedi…..durur.Bu elinde kitap Yildirim Han SRG yi …….gorunce asik-i didar olup SAS. dan bu kimdir deyu sual eyledi ve SAS cevap edüp dediki ol bizim kazaskerin deyüp Rüstem gazinin…..YILdirim Han hazretlerine nakledüp bildirdi. Fielhal Yildirim Han yerinde durup ,gelüp Rüstem Gazi ile sine-saf olup birbirine muhabbet bagladilar.Ve Yildirim Han emreyledü nimet geldi,yediler,sükrin dediler ve andan muhabbet………….. oldular…….kelamda Yildirim Han Rumeli icin birkav tedbür edüp base……akibet hakdan…..dileyüp bir gece……….kirklarla…….ve onlarin reyiyle RUmeli feth olacagini bir bir ….eyledi. Ve kirklar dahi Resul Aliye…..isaretiyle ve Haci Bektas Velinin emriyle geldiklerini hikayet eylediler.Ol dem Yildirim Han,erenlere bargah tayin edüp her birine atlas libaslar giydirdi ve ziyadesiyle kendisine munasip…..Bade emredüp bir amali divan kuruldu….beyler ve pasalar ve erenler semine pervane…..cem oldiler……..Rum ilinin fethi icin tedbir ve musavere etdiler.Herbiri akli erdigi kadar soz soyledi lakin hicbirinin sozu akla muhaffik gelmedi.Ahir Yildirim Han kirklara yuz tutup ayitti;Sizler dahi ne buyurursunuz deyüp sual eyledi.Heman kirklarin kazaskeri SRG yi dile gelip ayitti;Ben dahi bir tedbir soleyeyim makul ise makuldur deyiniz,deyil ise bir gayri asik nefes eylesün.Anda olan beyler ve pasalar ;buyrunuz,didiler.SRG, ayitti padisahimiz sol kola revan olsun ,sarica pasa orta kola yurusun,bizler dahi suleyman pasa ile sag kola yuruyup azm-i burgaz idelüm .Ol zaman Bolayira Burgaz derlerdi cümle bu rayi makul gorduler ve hemen kasti küffar deyüp azm-i rah idüp revane oldiler.Pes Yildirim Han askeriyle sol kola revan olup ve yedi kale feth edüp yedibin esir ve cok mal alup gaziler …..oldular,ama sag koldan kirk er ile SAS ,Suleyman pasa ile azm-i cardak eyledüler.Akibet gelip eristiler. Cardakin onunde konup birkac gun dinlendiler.Andan azami rah edüp gaziler serveri SAS oldi.Pes cumle erenler…..rum ilinin fethi icün azm eyleyup geldi.Cardak ustune gelip ……ile bahri gecmek diledi.Andan rum iline gecip rum ilini sirkden temiz ide……isiti ol dem abu…..hemi/
hazirolmusuz idi anda kim

ol gemiye dilediler girmeye/

gecüp azm-i gelibolu inmeye

kail olmaz….itmez karar/

ol……ye olup kildi karar

cun karar itdi ol ……/

almadi sahi gemiye ol zaman

doldurup kum da…ol dem heman/

oldi derya ustune sahim revan

niyet etdi gecmeye bahri heman/

sacti kum deryaya oldi san zemin

haylu oldi derya kumdan yol heman/

gördi cün bu kadrini ol kesban

eleman deyüp geriye döndüler/

hep erenler ol gemiye girdiler

Ol gelibol sehrine azmetdiler/

Geldigel ……huruc eylediler

Nare Verdi sahimiz oldem heman/

zelzele dusti ol seher icre o an

haylü kafir oldüler ol dem helak

sag kalanin kaldi oldi havf-nak

kudretini sahin heman dem gorduler

pes …..olduk kamumuz didiler

fetedüp sultan ol sehri ol zeman

heybetinden oldiler hep hic-can

ehl-i islam oldu bazi namdar

kimisi oldi enin herac-guzar

cün….eyledi sah anlari

ol gelibol cevresinin illeri

askere verdi cedid anda nizam

ol erenler serefrazi vesselam

azm-i burgaz eyledi andan hemin

……… küffar desü ol sah-i din

Ama bu taraftan rivayet olunurki Yildirim Han bi gece ……da idi.
cihan fahri Muhammed Mustafa Aliyesselami gordu,aydir;Ya Yildirim Han din-i mübin igruna ….olan gazilerin aldiklari mal ve esirlerde beytül-mal müslimin hakki vardir;cikarsinlar,sen ani zabteyle ve benim n-esl-i pakimdan SRG yi ol beytül-mal uzerine…..kil didikte Yildirim Han \" Ya Resulullah beytül-mal müslimin kacta bir vardir,buyurunuz ,bilelim dedi.Resul as. bu yurdu ki ciger kösem SRG bilir dedi .sen……gönder kendüsi ,gelibolu de otursun,anda karar eyleyüp beytül-mal müslimini ayirsin zira anlar geliboli yi feth eylemislerdir deyüp gözden nihan oldi.ol dem yildirim han…….baydar olup gördüki duayani hatrina getürüp gördi kim mekani nura mustagrik olmus selavat-i serif geturup andan kalkti gordi sabah olmus,bargahina gelip seririnde karar eyledi.Beyleri ve serverleri divan edüp oldem yildirim han bas getürüp divan efendisine bakti,ayitti ;bir name SRG ye yazilsun.Bu minval üzere deyüp beytül-mal icin resulullah ne güne emir buyurdu ve nice …..eylediyse nakil eyledi.Meger divan efendisine Abdullatif derler idi.Gayet kamil ve…….bir asik idi.Yildirim Han agzindan bir name-i muhabbet atar kilup resulaleyisselam beytul-mal hakkinda nice emreyledi ise ol name icinde SRG ye bildirdi.Andan Yildirim Han SRG ye bir mucevher hatem ve bir altin kemer ve bin altin hediye ve erenlere munasip tuhveler hazir edip …..namede bir…var idi.Gayet menzil surerdi ol nameyi ve ol tuhveleri ana teslim edüp SRG hazretlerine ihsan eyledi……yola revan olup bir gun gelip SRG ye erisdi.Meger SRG ol demde SAS ile bir yerde oturup tedbir ve musavere ederleri.Kara………gelip selam verdi.Andan erenlere bas koyup nameyi ve tuhveleri SRG ye teslim eyledi.Ve ol nameyi acip mutala eyledi ve ahvale vakif olup sema ve sala deyüp gelibolu da karar eyledi.Meger ol gece Resulullah ana dahi zhur edüp ey cigerlerim bes esire birini ve her esire bes akce ve gaza malindan dahi beste birini…….. beytül-mal müslimin hakkini cikarip sen zabt eyle ve dahi Yildirim Hana teslim eyle die buyurdu.SRG dahi Resul Aleyuselamin,mubarek ayaklarina dusup yuz surerken payidar oldi.Ba`de Yildirim Handan gelen tuhafeleri fi elcümle…….tasdik edüp kendi hizmetine…..oldi.Rivayet oluyor kim ol zeman SAS harbü oldürüp azm-i burgaz eyledi.Birgün burgaz yakininda bir cayirlik ustune gelip kondiler ve iki üc asik tebdil ile….. edüp hale edüp kurbüne geldiler.Nagah anda koyun guder bir cobana rast geldiler.Erenlerin birisi aydur;Ey coban bize uc kurban sir kat….eyle ver dedikte coban dahi havfden heman bunlara uc koyun getirip teslim eyledi.Anlar dahi koyunlari olup ona …….uc kafir ele gecürüp esir eylediler.Andan bunlari muhkem bende ceküp SAS ne geturdüler.Kurbanlari ve ol …..eyledikleri üc kafiri sultane arz eylediler.meger SAS dahi onlardan kadem bir kafir tutup arz-i iman eyleyüp ol dahi kabül eylemeyüp kuffara havf vermek icün ani katleyleyüp bir ……takup kebap deyü ates kararinda ceviriler idi.ve ol yeni tutulan uc kafir bu hali gorecek bir birine baKUP feryat edüp dedilerki bunlar….lardir ancak bizleri dahi yeseler gerektir deyüp kandilerinden kati ümit eylediler ve haffalarindan lirzan olup….uzre oldiler.Bu taraftan SAS emriyle ol üc kafiri bir al ile kacirdilar.Kafirler dahi…..hurilerden halas olduk deyü bir haf ile firaren kaleye geldiler. ehl-i hale bunlarin hallerini gorup ne oldunuz dediklerinde onlar dahi dedilerki bizim buyuk cayira bir ……asker geldi.Ancak cumlesi……lardir ve hale bir kimse tutup ateste pisirlerdü ve bizi dahi oyle idecekler idi.Nasilsa …..ellerinden kurtulup guc ile firar eyledik yanlarina dahi baslarina gelen serancami bir bir naklü hikayet eylediler.Imdi bunlari ve ehl-i kale …..bu…..haberi….eylediklerinde can baslarina sicrayip ne ideceklerini bilemediler.Heman beyleri emredüp …..esyalarini dusurup hazir olup anlar gelmezden ol ehl-i ayalimizi alup firar edelüm didi.Imdi bunlar bu halde iken nagah kirklar……iristive kale kenarina bakup gordulerki bunlarda….vardir.Kimi canin …..der ve kimi firar tedbürünu ederler ve kale kapilari dahi acik idi.Heman kirklar kaleye hucum eylediler.kafirler dahi karsi gelüp ……etmek murat eylediler.Heman dem SAS bir nare kurup kalenin der ü duvari harakete gelip zelzeleye geldi ve dahi kalanin derü divari yikilmaya basladi.erenler dahi,firsat ganimetdür deyüp kaleye yuruduler.Erenlerin heybet ü azameti kuffar ustune dustu…..cak olup ve dideleri …oldu.Akibet onlarin harbine takat getiremeyüp aman dilediler ve serdari rum dahi bunlara aman verdi.Heman ol anda kaleyi zapteylediler.OL mahalde ……tutulan uc kafiri dine davet edüp sultanin huzurunda imani kabul edüp musluman oldular ve ayittilar;bizim bunda ehlü ayalimiz ve akrabayi tealukatimiz vardir,kerem buyursun onlarin dahi kabahatlerini bagislayup onlar dahi huzur-i sadetlerine müslüman olalar ve sultan dahi onlarin gelmesini nutuk buyurdu.ve anlari dahi getürüp sultan huzurunda musluman oldiler.ama sultanin nutki …….yerin ismi bulayir kaldi.Ve kaleyi butun zapdedüp islama gelen geldi,gelmeyen haraca kayil oldular lakin ol arada suleyman pasa kazaya ugrayip sehit oldi.Anda defin etduler .Rahmetullah Aliye andan sancagi ceküp kavak ustune geldiler ve ani dahi fetedüp cümlesine musluman etdiler.Ve etrafini seref -i islam ile duldurdiler.Andan sonra kavak altina gelüp bargahlarini kurup oturdiler.Nagah oglen namazi vakti irüsdi.Gaziler namaz kilmak dilediler.Ol yerde su bulamadilar ki abdest alalar.Heman emir sultan tezlik edüp elinde bir cidasi olurdu.Ol mübarek cida ile \"YA ALLAh \"deyup yire caldi.Ba kudret-i Hüda ve keramet-i evliya ol yerden ab-i hayat gibi bir su caglayup revan oldi.Ama seyit ali hazretleri emir in boyle etduginden olup dedi ki; ya emir sultan,nicin boyle tezlik etdin.boyle hareket edersin,bu cemaat icinde nice …..sahibi erler vardir ,diyüp celale geldikte emir sultan vefat edüp dunyasini degistirdi.Rahmetullah i Aleyli bade SAS emriyle ani ol cikardigi suyun yaninda defin eyledüler.SAS emreyledi;sancagi tahire verdiler ol yerden dahi goc edüp yola revan oldiler.Gelip varamacin kalesini muhasara kildilar.Meger ol lalenin sol tarafinda bir irmak var idi asure gununde geldiler.Erenler kullarin…..ol irmak kenarinda abdeste mubase ….kildilar.
Ba`de SAS …….gaziler namazi eda eyledikte kale durumunda olan didebanlar nazar iderlerdi.Meger gordulerki gazilerin her birinin basinda birer dag var idi .Zira erenlerin kerameti……her gazinin basinda birer dag misalinde gorunup kuffarlarin gozune korku gorundu.ol dem didebanlarin ustune heybet dusup dilleri agizlarina geldi.Fielhal segirdip yanlarina geldiler.Dedilerki ne durursunuz bir…..asker geldiki her biri baslarina birer dag alip getirmisler ve kaleyi muhasara kirdilar.Eger ol dagin birisini kale uzerine birakacak olsalar ne kalenin burcu ne bizler kaliriz.Cumlemiz helak olmak mukadderdir,dediler.Begleri bu haberi isitdikte cani basina sicrayip ne edeceklerini bilemediler.Akibet mal ü minallerin ve evlad ü ehl-i ayallarini olup …….kalesine firar etdiler ve bu taraftan gaziler gelüp gordülerki kuffar firar etmis.Erenler dahi kaleyi harap edüp ne kadar mal minal bakiyesi var ise aldilar SAS in onune yiktilar.Ol dahi cumlesini gazilere bagis eyledi.Andan emredüp kal e-i murtad deyüp yola revan oldular…….bir gun sancaktar tahirin atinin ayagina tas dokunup sancak elinde bir tarafa dusti ki SAS celale geldi…..bir söz demeyüp sükut etdi nagah merderine kalesine karsi gelüp kondular.meger ol kalede bir didaban var idi.Yedi fersah yer alemi gorur idi ve kale dahi bir sarp kale idi.SAS bu hali gorup ayitti; ey erenler ,bu kalenin fethi husunda siz ne buyurusunuz? SRG yi geturelim ,kale ahvalini ona dahi arz edelim ,gorelim ol dahi ol ne tedbir eder dedikte cumlesi dedilerki her nice irade buyurursaniz oyle ederiz deyüp sukut etdiler.Heman dem serdari Rum SA sultan hazretleri keleyi murtadiye kurbünde bir nare urup ya Rüstem Gazi …….didikde gazi dahi bu ner-i kusi ü hos edüp ……ya seyyid ali sultan deyüp …..cümle esya ve …..tasdik edüp kendüsü…….teberun omuzuna alip gelibolu dan deryayi karsi gecip …..mekan edüp erenlere bulusti.Seyit ali sultan(SAS) dahi rustem gaziyi gorunce azad edüp tazim eyledi.Ve birbirleriyle merhaba eylediler.Andan tedbir ve musavereye mesgul oldiler.SAS kale ahvalin rustem gaziye danisti.Ve seyyit gazi dahi buyurdilarki dagdan her birimiz bir agac dali kesüp omuzlariniza dedikte cumle oyle etdüler.Ve ol demde kale begi burc uzerine nazar eylerdi.Gordu kim karsidan bir galebe gelir,ol dem dedi bana sual edüp dediki acaba su karsidan gelen ne nesnedir?didaban dahi nazar edüp gordilerki ol …..bir dagdir agaclariyla gelior dedi bunlar bole soylesirken kirklardir gelip kaleye yuruyus etdiler.kaffar gordiki gelen dag degil dusmandir .Fiil hal ,musavere edüp canim icin hazir oldular ve kaleden…..erenlere karsi bir kafir

gecti andan yola oldukta revan

ati altinda vefat etdi heman

pes isaret kildiyire asikar

cun acildi yer ati kildi timar

gecti andan geldi cum mekanina

cem olup geldi talabelr yanina

kaldi anda bir zaman tutdi karar

gecürüptur nice demler ruzgar

cem kildi pes nice asiklar

eyledi irsat erenler serveri

on iki binden ziyade ademi

kildi arsat gosteriptur bu demi

asiki sadiklari var

gun be gun ere

name-i Seyit Ali Sultan,

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülüllahi rabbelalemin vesselavatu vesselam Ali seyyidina Muhammed vele?………ecmain……….badehu malum olaki Rum ilini fetheylen gazi erenleri tevcihiyle Hakkin yolunda ceddu cihad eyleyup ……muhkem bend ettiler.Bu keramet izhar idup cihandan darul-bekaya ve nice ile irtihal eylediler ve ol sebepten ravzai mubarekleri dembedem ziyaret olunup ve müminler mukayyet olup nice nice müekilleri dahi hal olup murada vasil olurlar.Imdi tarih hicret Aliyesselamdan sekizyuz dort sene mürürunda Yildirim Han ile Rum iline erenler kadem basup cok yer fetheylediler.

Imdi raviler soyle rivayet ederler ki Yildirim Han hergah rum ilini fethetmek diler idi.Ve cokturlu tedbirler aldirirdi.Alai tedbirleri basa varmazdi.Ancak bir cuma gecesi Yildirim Han mesnedin de otururken tahtindan asagiya inüp kirk rekat hacet namazi kildi ve Hakk teala dan Rum ilinin fethi icin niyazda olup istimdad talep edüp cok nazr-i niyaz eyledi.Heman didelerine herab-i rahat müstevli olup uykuya vardi.Ve ruyasinda iki cihan fahri Muhammed Mustafa zuhur edip buyurduki YA Yildirim Han….olmayaki Hakk Teala duani müstehap eyledi.Hala Horasan canibinden ve benim nesl-i baleimden sana kirk er gelecektir.Onlarin cumlesi kuvvet ve kudret sahibi veliyullahdir ve rum ilinin fethi onlarin elindedir ve onlardan gafil olmayasin dedikte Yildirim Han Resul Aliye ….. Mübarek ayagina yuzler surup ya Resulullah…..gelseler gerektür,dedi Resulluhlah ayitti:ankarip gelseler gerektir. Nasihatim budur ki ol erlerin icinde bir alim ve kamil bir kimesne vardir.Ismini Seyyit Rustem derler.Ona riayet eyleyesün ve herkes tedbirinden tasra cikmayasin ve ona ettigin hurmet banadir,deyüp gozden kayboldu.Ol dem Yildirim Han baydar olup gordu ki mekani nura mustegrih olmus ve gordugu ruyaya tefekkür edüp huda-yi hazretlerine sukur ve sübhan hamdü kiyam idüp ve Resulullah Hazretlerinin mübarek ruh nurlarina ,selavat-i serife getürüp badehü kirklari vüruduna muntazir oldu.Rivayet olunurki kirklar Cemi Horasan diyarinda her biri …..sinda ibadet edüp demü……..surerken bir gece Resulullah bunlara kendi yüzün ayan ve cemal-i mubaregin nümayan idüp ayitti:Ey ciger koselerim kirkimiz gonullerinizi bir koyup ve bundan azm-i Rum idüp hunkar Haci Bektas Veli dergahina varin ve sizleri kilic tac kusatsin ve her ne emrederse rizasina olup……..eyle,sizleri Yildirim Han canibine gondersin ona yardim edün Rum ilini feteyleyesin deyu buyurdu.Ve kirk er Resulullahdan bu kelami….idüp halasi……ve …..deyüp bir yere Cem oldular.Ve ondan dahi mekan edüp bir demde Hazreti Hünkar Haci Bektas Veli dergahi saadetlerini kadem bastilar.Ol dem hazreti ……Evliya idi.Rumda suluca kaya onunde mesken tutmus idi……ol kirk er gelüp hunkara basvurup hazreti Resul Aliye …..buyurdugu kelami nakleydiler.Ba`de hazreti hünkar bunlarin herbirine bir hizmet tayin eyledü.Ocagindan …..hazretleri…..olup ba`de huzuruna getirip evvela Seyyit Ali sultani cumlesine serdar eyledi.Ve cümlesini…….olmiyeler deyü buyurdu.Ve cümlesi……didiler.Andan Emir Sultana sancaktar Seyyit Rüstem gazi yi kazasker….ve Seyyit Ali……ve Seyyüt Ahmeti kulaguz ve Seyyid Hamza ile SEyyi Kurk …..ve Seyyit……virdi ve andan kirklarin otuz altina kilic kusanip Hamit nam erkan temamiyle Yildirim Han canina gonderdi.Erenler dahi ta´zun ve taktim…..yola revan oldular.Bir gece seher vaktinde Yildirim Han hazretlerine gelip eristiler.Bu taraftan Yildirim Han erenlerin gelmesinden haberdar olup ayanü esraf ile istikbal edüp bulustular.Yildirim Han bakip gordu kim kirk er…..gece …….ve baslarinda beyaz keceden tac sultani birer karis yünden yesil…..sarilmislar herbiri selvi boylu nura müstagrak olmuslar.Nagah bu kirk er icinde nazar kildi gördüki bir kadd-i ……,bugday benizli,kaslari….misali siyah,kirpikleri kizil ruhlari uzerine saye……cemalinde nur-i Muhammedi…..durur.Bu elinde kitap Yildirim Han SRG yi …….gorunce asik-i didar olup SAS. dan bu kimdir deyu sual eyledi ve SAS cevap edüp dediki ol bizim kazaskerin deyüp Rüstem gazinin…..YILdirim Han hazretlerine nakledüp bildirdi. Fielhal Yildirim Han yerinde durup ,gelüp Rüstem Gazi ile sine-saf olup birbirine muhabbet bagladilar.Ve Yildirim Han emreyledü nimet geldi,yediler,sükrin dediler ve andan muhabbet………….. oldular…….kelamda Yildirim Han Rumeli icin birkav tedbür edüp base……akibet hakdan…..dileyüp bir gece……….kirklarla…….ve onlarin reyiyle RUmeli feth olacagini bir bir ….eyledi. Ve kirklar dahi Resul Aliye…..isaretiyle ve Haci Bektas Velinin emriyle geldiklerini hikayet eylediler.Ol dem Yildirim Han,erenlere bargah tayin edüp her birine atlas libaslar giydirdi ve ziyadesiyle kendisine munasip…..Bade emredüp bir amali divan kuruldu….beyler ve pasalar ve erenler semine pervane…..cem oldiler……..Rum ilinin fethi icin tedbir ve musavere etdiler.Herbiri akli erdigi kadar soz soyledi lakin hicbirinin sozu akla muhaffik gelmedi.Ahir Yildirim Han kirklara yuz tutup ayitti;Sizler dahi ne buyurursunuz deyüp sual eyledi.Heman kirklarin kazaskeri SRG yi dile gelip ayitti;Ben dahi bir tedbir soleyeyim makul ise makuldur deyiniz,deyil ise bir gayri asik nefes eylesün.Anda olan beyler ve pasalar ;buyrunuz,didiler.SRG, ayitti padisahimiz sol kola revan olsun ,sarica pasa orta kola yurusun,bizler dahi suleyman pasa ile sag kola yuruyup azm-i burgaz idelüm .Ol zaman Bolayira Burgaz derlerdi cümle bu rayi makul gorduler ve hemen kasti küffar deyüp azm-i rah idüp revane oldiler.Pes Yildirim Han askeriyle sol kola revan olup ve yedi kale feth edüp yedibin esir ve cok mal alup gaziler …..oldular,ama sag koldan kirk er ile SAS ,Suleyman pasa ile azm-i cardak eyledüler.Akibet gelip eristiler. Cardakin onunde konup birkac gun dinlendiler.Andan azami rah edüp gaziler serveri SAS oldi.Pes cumle erenler…..rum ilinin fethi icün azm eyleyup geldi.Cardak ustune gelip ……ile bahri gecmek diledi.Andan rum iline gecip rum ilini sirkden temiz ide……isiti ol dem abu…..hemi/
hazirolmusuz idi anda kim

ol gemiye dilediler girmeye/

gecüp azm-i gelibolu inmeye

kail olmaz….itmez karar/

ol……ye olup kildi karar

cun karar itdi ol ……/

almadi sahi gemiye ol zaman

doldurup kum da…ol dem heman/

oldi derya ustune sahim revan

niyet etdi gecmeye bahri heman/

sacti kum deryaya oldi san zemin

haylu oldi derya kumdan yol heman/

gördi cün bu kadrini ol kesban

eleman deyüp geriye döndüler/

hep erenler ol gemiye girdiler

Ol gelibol sehrine azmetdiler/

Geldigel ……huruc eylediler

Nare Verdi sahimiz oldem heman/

zelzele dusti ol seher icre o an

haylü kafir oldüler ol dem helak

sag kalanin kaldi oldi havf-nak

kudretini sahin heman dem gorduler

pes …..olduk kamumuz didiler

fetedüp sultan ol sehri ol zeman

heybetinden oldiler hep hic-can

ehl-i islam oldu bazi namdar

kimisi oldi enin herac-guzar

cün….eyledi sah anlari

ol gelibol cevresinin illeri

askere verdi cedid anda nizam

ol erenler serefrazi vesselam

azm-i burgaz eyledi andan hemin

……… küffar desü ol sah-i din

Ama bu taraftan rivayet olunurki Yildirim Han bi gece ……da idi.
cihan fahri Muhammed Mustafa Aliyesselami gordu,aydir;Ya Yildirim Han din-i mübin igruna ….olan gazilerin aldiklari mal ve esirlerde beytül-mal müslimin hakki vardir;cikarsinlar,sen ani zabteyle ve benim n-esl-i pakimdan SRG yi ol beytül-mal uzerine…..kil didikte Yildirim Han \" Ya Resulullah beytül-mal müslimin kacta bir vardir,buyurunuz ,bilelim dedi.Resul as. bu yurdu ki ciger kösem SRG bilir dedi .sen……gönder kendüsi ,gelibolu de otursun,anda karar eyleyüp beytül-mal müslimini ayirsin zira anlar geliboli yi feth eylemislerdir deyüp gözden nihan oldi.ol dem yildirim han…….baydar olup gördüki duayani hatrina getürüp gördi kim mekani nura mustagrik olmus selavat-i serif geturup andan kalkti gordi sabah olmus,bargahina gelip seririnde karar eyledi.Beyleri ve serverleri divan edüp oldem yildirim han bas getürüp divan efendisine bakti,ayitti ;bir name SRG ye yazilsun.Bu minval üzere deyüp beytül-mal icin resulullah ne güne emir buyurdu ve nice …..eylediyse nakil eyledi.Meger divan efendisine Abdullatif derler idi.Gayet kamil ve…….bir asik idi.Yildirim Han agzindan bir name-i muhabbet atar kilup resulaleyisselam beytul-mal hakkinda nice emreyledi ise ol name icinde SRG ye bildirdi.Andan Yildirim Han SRG ye bir mucevher hatem ve bir altin kemer ve bin altin hediye ve erenlere munasip tuhveler hazir edip …..namede bir…var idi.Gayet menzil surerdi ol nameyi ve ol tuhveleri ana teslim edüp SRG hazretlerine ihsan eyledi……yola revan olup bir gun gelip SRG ye erisdi.Meger SRG ol demde SAS ile bir yerde oturup tedbir ve musavere ederleri.Kara………gelip selam verdi.Andan erenlere bas koyup nameyi ve tuhveleri SRG ye teslim eyledi.Ve ol nameyi acip mutala eyledi ve ahvale vakif olup sema ve sala deyüp gelibolu da karar eyledi.Meger ol gece Resulullah ana dahi zhur edüp ey cigerlerim bes esire birini ve her esire bes akce ve gaza malindan dahi beste birini…….. beytül-mal müslimin hakkini cikarip sen zabt eyle ve dahi Yildirim Hana teslim eyle die buyurdu.SRG dahi Resul Aleyuselamin,mubarek ayaklarina dusup yuz surerken payidar oldi.Ba`de Yildirim Handan gelen tuhafeleri fi elcümle…….tasdik edüp kendi hizmetine…..oldi.Rivayet oluyor kim ol zeman SAS harbü oldürüp azm-i burgaz eyledi.Birgün burgaz yakininda bir cayirlik ustune gelip kondiler ve iki üc asik tebdil ile….. edüp hale edüp kurbüne geldiler.Nagah anda koyun guder bir cobana rast geldiler.Erenlerin birisi aydur;Ey coban bize uc kurban sir kat….eyle ver dedikte coban dahi havfden heman bunlara uc koyun getirip teslim eyledi.Anlar dahi koyunlari olup ona …….uc kafir ele gecürüp esir eylediler.Andan bunlari muhkem bende ceküp SAS ne geturdüler.Kurbanlari ve ol …..eyledikleri üc kafiri sultane arz eylediler.meger SAS dahi onlardan kadem bir kafir tutup arz-i iman eyleyüp ol dahi kabül eylemeyüp kuffara havf vermek icün ani katleyleyüp bir ……takup kebap deyü ates kararinda ceviriler idi.ve ol yeni tutulan uc kafir bu hali gorecek bir birine baKUP feryat edüp dedilerki bunlar….lardir ancak bizleri dahi yeseler gerektir deyüp kandilerinden kati ümit eylediler ve haffalarindan lirzan olup….uzre oldiler.Bu taraftan SAS emriyle ol üc kafiri bir al ile kacirdilar.Kafirler dahi…..hurilerden halas olduk deyü bir haf ile firaren kaleye geldiler. ehl-i hale bunlarin hallerini gorup ne oldunuz dediklerinde onlar dahi dedilerki bizim buyuk cayira bir ……asker geldi.Ancak cumlesi……lardir ve hale bir kimse tutup ateste pisirlerdü ve bizi dahi oyle idecekler idi.Nasilsa …..ellerinden kurtulup guc ile firar eyledik yanlarina dahi baslarina gelen serancami bir bir naklü hikayet eylediler.Imdi bunlari ve ehl-i kale …..bu…..haberi….eylediklerinde can baslarina sicrayip ne ideceklerini bilemediler.Heman beyleri emredüp …..esyalarini dusurup hazir olup anlar gelmezden ol ehl-i ayalimizi alup firar edelüm didi.Imdi bunlar bu halde iken nagah kirklar……iristive kale kenarina bakup gordulerki bunlarda….vardir.Kimi canin …..der ve kimi firar tedbürünu ederler ve kale kapilari dahi acik idi.Heman kirklar kaleye hucum eylediler.kafirler dahi karsi gelüp ……etmek murat eylediler.Heman dem SAS bir nare kurup kalenin der ü duvari harakete gelip zelzeleye geldi ve dahi kalanin derü divari yikilmaya basladi.erenler dahi,firsat ganimetdür deyüp kaleye yuruduler.Erenlerin heybet ü azameti kuffar ustune dustu…..cak olup ve dideleri …oldu.Akibet onlarin harbine takat getiremeyüp aman dilediler ve serdari rum dahi bunlara aman verdi.Heman ol anda kaleyi zapteylediler.OL mahalde ……tutulan uc kafiri dine davet edüp sultanin huzurunda imani kabul edüp musluman oldular ve ayittilar;bizim bunda ehlü ayalimiz ve akrabayi tealukatimiz vardir,kerem buyursun onlarin dahi kabahatlerini bagislayup onlar dahi huzur-i sadetlerine müslüman olalar ve sultan dahi onlarin gelmesini nutuk buyurdu.ve anlari dahi getürüp sultan huzurunda musluman oldiler.ama sultanin nutki …….yerin ismi bulayir kaldi.Ve kaleyi butun zapdedüp islama gelen geldi,gelmeyen haraca kayil oldular lakin ol arada suleyman pasa kazaya ugrayip sehit oldi.Anda defin etduler .Rahmetullah Aliye andan sancagi ceküp kavak ustune geldiler ve ani dahi fetedüp cümlesine musluman etdiler.Ve etrafini seref -i islam ile duldurdiler.Andan sonra kavak altina gelüp bargahlarini kurup oturdiler.Nagah oglen namazi vakti irüsdi.Gaziler namaz kilmak dilediler.Ol yerde su bulamadilar ki abdest alalar.Heman emir sultan tezlik edüp elinde bir cidasi olurdu.Ol mübarek cida ile \"YA ALLAh \"deyup yire caldi.Ba kudret-i Hüda ve keramet-i evliya ol yerden ab-i hayat gibi bir su caglayup revan oldi.Ama seyit ali hazretleri emir in boyle etduginden olup dedi ki; ya emir sultan,nicin boyle tezlik etdin.boyle hareket edersin,bu cemaat icinde nice …..sahibi erler vardir ,diyüp celale geldikte emir sultan vefat edüp dunyasini degistirdi.Rahmetullah i Aleyli bade SAS emriyle ani ol cikardigi suyun yaninda defin eyledüler.SAS emreyledi;sancagi tahire verdiler ol yerden dahi goc edüp yola revan oldiler.Gelip varamacin kalesini muhasara kildilar.Meger ol lalenin sol tarafinda bir irmak var idi asure gununde geldiler.Erenler kullarin…..ol irmak kenarinda abdeste mubase ….kildilar.
Ba`de SAS …….gaziler namazi eda eyledikte kale durumunda olan didebanlar nazar iderlerdi.Meger gordulerki gazilerin her birinin basinda birer dag var idi .Zira erenlerin kerameti……her gazinin basinda birer dag misalinde gorunup kuffarlarin gozune korku gorundu.ol dem didebanlarin ustune heybet dusup dilleri agizlarina geldi.Fielhal segirdip yanlarina geldiler.Dedilerki ne durursunuz bir…..asker geldiki her biri baslarina birer dag alip getirmisler ve kaleyi muhasara kirdilar.Eger ol dagin birisini kale uzerine birakacak olsalar ne kalenin burcu ne bizler kaliriz.Cumlemiz helak olmak mukadderdir,dediler.Begleri bu haberi isitdikte cani basina sicrayip ne edeceklerini bilemediler.Akibet mal ü minallerin ve evlad ü ehl-i ayallarini olup …….kalesine firar etdiler ve bu taraftan gaziler gelüp gordülerki kuffar firar etmis.Erenler dahi kaleyi harap edüp ne kadar mal minal bakiyesi var ise aldilar SAS in onune yiktilar.Ol dahi cumlesini gazilere bagis eyledi.Andan emredüp kal e-i murtad deyüp yola revan oldular…….bir gun sancaktar tahirin atinin ayagina tas dokunup sancak elinde bir tarafa dusti ki SAS celale geldi…..bir söz demeyüp sükut etdi nagah merderine kalesine karsi gelüp kondular.meger ol kalede bir didaban var idi.Yedi fersah yer alemi gorur idi ve kale dahi bir sarp kale idi.SAS bu hali gorup ayitti; ey erenler ,bu kalenin fethi husunda siz ne buyurusunuz? SRG yi geturelim ,kale ahvalini ona dahi arz edelim ,gorelim ol dahi ol ne tedbir eder dedikte cumlesi dedilerki her nice irade buyurursaniz oyle ederiz deyüp sukut etdiler.Heman dem serdari Rum SA sultan hazretleri keleyi murtadiye kurbünde bir nare urup ya Rüstem Gazi …….didikde gazi dahi bu ner-i kusi ü hos edüp ……ya seyyid ali sultan deyüp …..cümle esya ve …..tasdik edüp kendüsü…….teberun omuzuna alip gelibolu dan deryayi karsi gecip …..mekan edüp erenlere bulusti.Seyit ali sultan(SAS) dahi rustem gaziyi gorunce azad edüp tazim eyledi.Ve birbirleriyle merhaba eylediler.Andan tedbir ve musavereye mesgul oldiler.SAS kale ahvalin rustem gaziye danisti.Ve seyyit gazi dahi buyurdilarki dagdan her birimiz bir agac dali kesüp omuzlariniza dedikte cumle oyle etdüler.Ve ol demde kale begi burc uzerine nazar eylerdi.Gordu kim karsidan bir galebe gelir,ol dem dedi bana sual edüp dediki acaba su karsidan gelen ne nesnedir?didaban dahi nazar edüp gordilerki ol …..bir dagdir agaclariyla gelior dedi bunlar bole soylesirken kirklardir gelip kaleye yuruyus etdiler.kaffar gordiki gelen dag degil dusmandir .Fiil hal ,musavere edüp canim icin hazir oldular ve kaleden…..erenlere karsi bir kafir

erenler irsat eder ol …..

sadik ol cumle cihandan

bende kil dergahina can ü……

can ü bas ver…….

itme gaflet kim murvet ganidir

dert ……olmak erenler sanidir

bermurat olmak dilersin kim iyi yar

ver selavat hamili…..semar

……raviler soyle rivayet
iderler kim kirklar

biribirine veda edup mekan etalep etmekte gelelim ol tarafta
SRG ,abdal …..le SAS ayrulup yola revan olup geldiler.SRG cebel magairi mekan tutdu ve abdussemat helale yuzunde mesken tutdu ama bu taraftan srg cebel magaire geldikte ol dagin etrafina gezip ziyaret eyledi.Hala dergah oldugu yer bi gayet hos geldi heman dem …….bir name ivsa edüp yildirim han dahi…..iken srg nameyi eline sundu.Yildirm han payidar oldukta gorduki hatrina geldi nazar saldi ,gorduki yazdigi uzere bir kagit durur eline alir bakti ki srg nin imzasidir.Mutala edüp gorduki cebel magasi rede bir ….pay talep etmis fiel hal adet uzere kendi eliyle bir hatdu humayun ve bir senet yazip bir bey yedile.Rustem gaziye gonderdi .bir gun ol bek gelip SRG ye bulunup ol hatdi humayunu ve senedi ol yine kadu ve ol yeri ihsan ettigini mujde eyledi.SRG ol senete bakip memnun oldu.Ondan sonra kendusunu….cekip ol tarafta bir kavak var idi.Anin ……yedi sene cile cekerdi.Yedi sene mururundan sonra bir gun eline bir balta alip
dag icinde bir yer acmak murat eyledi ve agaclarini kiramya basladi meger ol tarafta bir beg var idi .gayet munafik ve soz anlamaz idi.Ani haber verirlerki cebel magire bir devris gelip mesken tutmus.Simsi dagin agaclarini kirip tarla acar.Ol beg bu haberi isittukte gazaba gelüp kendi kendine aydur,bir ……benim mulkume gelup karar eylenir bu mekan ol neden mustahak oldu varip ani ol yerde ihrac edup kovayimsevdasiyla cikti.Yanina hizmetkar dahi almayup yanlarina at suvar olup SRG nin oldugu yere gelip gordu ki tebarin yere dikmis durmayup tarla yeri acar.Hemen ol munafik aydur;bire nebakar bunda sen ne ararsinve senin ne haddin varki bu agaclari kirarsin?SRG ayitti bu yer benimdir .Her nice dilersem ole iderem.Ol nadan bu sozden kati gazap edüp ayitti;senin gibi …..neden bu yere mustahak olsa gerek dedi .pes .SRG tebessum etdi .Ya sana bu mekan ve …..murur eyledü .Dedi ol munafik cuhaladan oldugundan bu sozun farkina varip benim anlum teridir dedi.Pes SRG ol dem celale gelip buyurdu ki bu yer benim kilicim ile fetheyledugum yerdir dediol munafik dahi dedi;ki neden malun olaki bu yeri sen kilicin ile almissin emri ser ain yerine getir gorelim dedikte SRG buyurduki,bu yer benim olduguna ispat edecek……cok sahitlerim vardir,dedi.Ol munafik dediki kani sahitlerin ,getir gorelim dedi.rivayet olunur kim ol demde SRG mubarek vechini kibleye yoneltip ol dagin taslari….avaziyla cagirip buyurduki ey mubarek….bu yer benim olduguna sehadet edek deyü yurudukte hemen dem yedibin yediyuzyedi adet tas hareket edüp SRG nin onune geldiler taslarin harektin gorucek erenlerin kerameti heybetinden dehset alip ve cudi lerzan ve aklü idrake hayran olup neye ugradigini bilemeyüp eyledugu ise pisman olup kendisini atdan asagi atip SRG nin mubarek ayagina dusmek diledi.Bu halde SRG celale gelip ol munafigin niyazini kabul etmeyüp dediki,ey munafik ola ,senin ve cem-i embiya ve evliyanin kereminden mahrum olasin ve hz.Muhammet Mustafanin sefaatinden mahrum olasin ve yerin dahi ……olsun deyüp yine …..hizmetine mesgul oldi.ol munkir dahi ol yerde aglaya aglaya geriye donup mahrum ve mezbun kalip kendi kendine ne acaip is eyledum deyü ah u vah ile kalip isi ve gucu baglandi.Ama bu taraftan SRG bir gun bi agac sayesinde otururken uc kimsene geldiler SRG nin ellerini buz edüp mubarek ayaklarina yuz surduler.Srg bunlara ayitti;siz kimlersiniz ve nie geldiniz dedi o kimseler ayittilar;hizmet icin geldik ,aman bizi kabul eyle SRg bunlari kabul edüp hizmetine tayin etdi ve bunlarin birine cafer muradi ve birine hucrevi ve birine gafari derler idi.Andan srg tekkeye yerin tahmin edüp bade istadlar hazir eyledi.tekkeye ….ettiler bade peyda edüp eyledü …….idip …….ve ………hazir eyledi degirmen yokki ….ide .Birgun bendelerin alup daga ciktilar degirmen icin agaclar kestiler ve andan isnatlar geturup degirmen …..mubaseret eylediler.Lakin suyunun akari yok ve su dahi gelecek yer degildir gorenler teaccup edüp dirlerdi;bu degirmen hos ama suyu kanden gelse gerek ,didiler idi ve ol demde birkac kisi yolculardan gecerken gordulerki degirmen hos guzel ama suyun kanden gelur deyu ileri geldiler.Ayittilerki;dede sultan ,sen bu degirmeni idersin ama suyu kanden gelse dediler.Srg ayitti degirmen suyunu dahi verir,dedi.Bunlar bu cevabi isittiler ve bir birine bakip tebessumm etdiler ve hos gorelim bu……neyler ve suyu kande bulsa gerektir dediler.Ondan sonra bunlar ol arada ……..lenin kurup oturdular .nagah birgun ol degirmen …….oldu heman SRG asasini eline alip degirmenin bir tarafina vurdi ol asasini yedikere yere vurdi beg hudayi bari ve …….seyit rustem veli,ol yerden ab-i zulal misali sular caglayip geldi.Ondan SRg degirmenin icine girince taslar donmeye basladi ve ol …….kurup oturanlar yedi …..kimse idiler bu kadarini gorduklerinde erenlere muhabbet eyleduler ve gelüp edenlerin ellerine ve ayaklarina sarildilar ve ozurdilediler kabul edup bende ve muhubbi oldular ve anda birisi yedi kurban alip kestiler.Cinar agacindan bir sis yapip sise takup pisirduler andan meydana geturup…….gecirdiler ve sukrun dediler SRG mubarek ellerini kaldirip munecaati ….idüp andan ol sisi degirmen kurbunda bir yere dikti.Bu dahi benim yadigarim olsun dedi derveislerini alip tekkesine geldi.Ama ol sis diktigi yerde fielhal aculup filizlendi ve dal budak olup buyumeye basladi nihayet…..muntaha olduki evliyanin nutku serifiyle ol agac gumbe gun ziyeret olmaktadir srg nin leri suyu bulup…..zikr olundugu ve vece uzere ol ol munafik beg geliptekrar eline ve ayagina dusmek murat etdi ve biyat etmek diledi lakin makbule gecmedi ol munafik hakkinda seyit rustem gazi hazretlerinin nutku mubarek budur cani gonulden ……

gafil olma ey munafik bunda olum vardir olum

evliyaya olma fasik bunda olum vardir ölüm

gögsünü gerip gezersin nice uzeresin

alimi na hos gezersin bunda ölüm vardir ölüm

fakire bakmaz gecersinziba fistanlar bicersin

rahat yatup yer icersin ,bunda ölüm vardir ölüm

yorgan dösekte yatarsin cehenem oduna yanarsin

mazluma egri bakarsin,bunda ölüm vardir ölüm

bu ebbiyati(beyitler) deyüp ol munafiktan yuz cevirdin.

ol dahi andan kalkip……iderek hanesine geldi.SRG dahi tekkesine karar edüp leyli vennehar zikr -ü ibadetinde oldu.Rivayet edilirki SRG nin tekkesine karsi bir dag var idi ve anda bir ……ehlü ayali ile mekan tutmus idi .Bir gece hanesinde oturuken kirk harami gelip bunu basip tutdiler ve ellerini baglayip cumle esyasini aldilar ana dahi kanaat etmeyüp bir yuksek yar basina götürüp asagi atmak dilediler ol bicare dahi cani gonulden niyaz edüp dediki evliyasindan ….rustem gaziden imdat isterim,bana medet eylesin dedikte ani gorduler bir kir atli beyaz libaslu bir er zuhur etdi ve gorunduki….eristiki bin oldu ve atinin ayaklari hamura basar gibi taslara basardi .Bir nazarda ol haramileri zemine gark etdi.ol bicare ……halas olduguna sukreyledi yine isine mesgul oldu imdi biraderim bugune hezar ….zuhur etmistir.Inkara mecal yoktur.Zira kerameti evliya mucuzat-i embiya gibidir.boyle oldukta ikisi dahi haktir ve bir nurdur lakin erenler ol ….nice eristiler. Evvela yalan soylemediler ve haram yemediler riya ve ……etmediler .ve dosekte yatmayip yastilari tas ve yerleri türap idi ve kimseye iftira ve giybet etmediler ve kimsenin malini yemediler ve kimseyi rencide etmediler ve baslarina her ne geldiyse haktan bildiler……cümle…..evliyalar sevkatinden ve peygamberler sefayatinden mahrum eylemeye allah allah hü vefat-i seyyit Rpstem gazi sekizyuzyirmidort senede öldügü bu makale kaydoldi.

suya: saiya ,yayilma,duyulma
bende:sadik ,bagli,köle
kani:hani
kim:ki
cebel magairi:magara
ana:ona
halas:kurtulus,
ayrilma
kandan:oradan
SRG:seyit rüstem gazi
SAS:seyit ali sultan
havf:korku
al:hile,aldatma
serencam:macera
ruhban:rahip

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*