Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ve HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM and HACI BEKTAS VELI ANATOLIAN CULTURAL FOUNDATION
 
DOĞUMUNUN 800.YILINDA ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ SEMPOZYUMU 2009
 
INTERNATIONAL HADJI BEKTASH VELI SYMPOSIUM IN THE 800th YEAR OF HIS BIRTH 2009
PROGRAM/THE PROGRAM
 
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ve ALEVİ ENSTİTÜSÜ’NÜN
 
KATKILARIYLA

Sempozyum Tarihi: 19-20-21 Ekim 2009, Pazartesi-Salı-Çarşamba.
Symposium Dates: October 19-20-21 2009, Monday-Tuesday-Wednesday
Sempozyum Yeri: AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi
Symposium Location: AU Faculty of Political Sciences
Cebeci, Ankara/Türkiye/Cebeci, Ankara/Turkey
Aziz Köklü Salonu/Aziz Köklü Hall
Mülkiye Şeref Salonu/Mülkiye Şeref Hall
 
Açılış Töreni: 19 Ekim 2009, Pazartesi, 10:00-12:00
Opening Ceremony: October 19, 2009, Monday, 10:00-12:00
 
Açılış Tören Yeri: Ankara Resim ve Heykel Müzesi
Opening Ceremony Place: Ankara Museum of Art and Statue
 
Açılış töreni/Opening ceremony
1. Açılış/Opening
2. Protokol Konuşmaları/Protocol Speeches
3. Açılış Bildirisi/Keynote Speech:
Prof. Dr. İlhan Başgöz, (Yüzüncü Yıl University, Turkey)
Hacı Bektaş Veli ve Sosyal Hizmet Eri/Hadji Bektash Veli as a dedicated Social Service Man
4. Küçük konser/Mini Concert
5. Açılışın tamamlanması ve konukların SBF’ye aktarılması/Completion of opening and      transferring the guests to the Ankara University Faculty of Political Sciences
 
Katılımcı Kayıtları/Registration: October 19, 2009, Monday, 12:00-12:30
Öğle Yemeği/Lunch: 12:30-14:00
 
                                                                                  
 

OTURUM PLANI/SESSION PLAN
 
1.Gün, Açılış Oturumu: 19 Ekim 2009, Pzt, 14:00-17:00, Aziz Köklü Salonu
1st day, Opening Session: October 19, 2009, Monday, 14:00-17:00, Aziz Köklü Hall
 
ÖTEKİLERİN TARİHİ, TARİHİN ÖTEKİLERİ
HISTORY OF OTHERS, AND OTHERS’ HISTORY
 
Oturum Başkanı/Session Chairperson: Prof. Dr. Cengiz Güleç
 
Katılımcılar/Participants
 
Ahmet Karamustafa (Washington University, USA)
Hacı Bektaş Veli ve Anadolu’da Müslümanlık/Hadji Bektash Veli and Anatolian Islam
 
Ahmet Yaşar Ocak (Hacettepe University, Turkey)
Hacı Bektaş-ı Veli: Tarihsel Açıdan Yeni Bir Sorgulama/Hadji Bektash Veli: A New Query from a Historical Perspective
 
Farhad Daftary* (The Institute of İsmaili Studies, United Kingdom)
 
Tuğba Tanyeri Erdemir (METU, Turkey), Rabia Harmanşah (Pittsburgh University, USA), Robert Hayden, Pittsburg University, USA)
From Sercesme to the Hacibektas Museum: Ritual and Institutional Practices at a Cultural Heritage Site/Serçeşme’den Hacıbektaş Müzesine: Kültürel bir Mirasta Ritüel ve Kurumsal Pratikler.
 
Mark Soileau (Albion College, USA)
Vilayetname: Bir Metnin Seruveni/Vilayetname(Hagiography): Adventures of a Text
 
Görüşler, soru ve tartışmalar/Opinions, questions and discussions
16:30-17:00
 
Açılış, Protokol ve Basın Kokteyli
Reception
SBF Sütunlu Salon, 17:30-19:00
Faculty of Political Sciences, Sütunlu Hall, 17:30-19:00
 
 
* F.Daftary stated his principal attendance; however his attendance may be changed as he could not clear his program when this draft was prepared.

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
2.Gün, Birinci Oturum: 20 Ekim 2009, Salı, 10:00-12:30
2nd Day, First Session, October 20, 2009, Tuesday, 10:00-12:30
Aziz Köklü Salonu/Aziz Köklü Hall
 
SÖZÜN YAZISI, YAZININ SÖZÜ
SCRIPT OF SPEECH, SPEECH OF SCRIPT
 
Oturum Başkanı/Session Chairperson: Doç.Dr./Assoc. Prof. Dr. Bedriye Poyraz
                      
Katılımcılar/Participants
 
Vernon James Schubel (Kenyon College, USA)
Narratives of Guvench Abdal in the Vilayetname of Hajji Bektash/Hacı Bektaş’ın Vilayetnamesinde Güvenç Abdal Anlatıları
 
Nurten Kılıç Schubel (Kenyon College, USA)
The Story of Sari Ismail in the Velayetname of Hajji Bektash Veli/Hacı Bektaş Veli Vilayetnamesinde Sarı İsmail’in Hikayesi
 
Caner Işık (Yüzüncü Yıl University, Turkey)
Alevi Bektaşi Araştırmalarında Metodolojik Yaklaşımlar/Methodological Approaches in Alevi Bektashi Researches
 
Yuriy Averyanov (Russian Academy of Sciences, Russia)
Problem of the heterodox sanctity in the “Vilayet-name-i Haci Bektaş-ı Veli”/ Hacı Bektaş-ı Veli Vilayetnamesinde Heterodoks Kutsallık Problemi.
 
İsmail Kaygusuz (Araştırmacı/Researcher, İngiltere/United Kingdom)
Şemsi Tebrizi’nin Kimliği, Mevlâna’yla İlişkisi  ve Ölümü Üzerine Yeni Tezler/ A New Thesis on the Identity of Şemsi Tebrizi, His Relation with Mevlâna and Death
 
Görüşler, soru ve tartışmalar/Opinions, questions and discussions
12:00-12:30
Öğle yemeği/Lunch
12:30-14:00

2.Gün, İkinci Oturum: 20 Ekim 2009, Salı, 14:00-16:30
2nd Day, Second Session: October 20, 2009, Tuesday, 14:00-16:30
Aziz Köklü Salonu/Aziz Köklü Hall
 
HACI BEKTAŞ’IN İZİNDE, HACI BEKTAŞ’IN İZLERİ
TRACKS OF HACI BEKTAŞ AFTER HACI BEKTAŞ
Oturum Başkanı/Session Chairperson: Doç. Dr./Assoc. Prof.Dr. Erel Tellal
 
Katılımcılar/Participants
 
Esra Doğan (Tahran University, Iran)
Horasan’dan Rum’a Hacı Bektaş’ın Seyahatnamesinde İzlediği Yol/The Way Hadji Bektash followed in his Seyahatname (Travel Book) from Horasan to Rum(Asia Minor)
 
Ahmet Taşğın (Dicle University, Turkey)
Hacı Bektaş’ın Rum’a Gelişi ve Karaca Ahmet Sultan ile Karşılaşması/Arriving of Hadji Bektash into Rum( Asia Minor) and His Encounter with Karaca Ahmet Sultan
 
Mustafa Güler (Turkey)
Hacı Bektaş-ı Veli’nin 3.Halifesi Resul Baba’nın Hayatı ve Etkileri /Life and Influences of Resul Baba, 3rd Caliph of Hajji Bektash
 
Emel Kılıç (Ankara University, Turkey)
Kemal Ramazan Haykıran (Muğla University, Turkey)
Tarihi Kaynaklar Işığında Hacı Bektaş-ı Veli ve Bektaşi Öğretilerinin Çepni Türkmenleri İle Bağlantısı/Hajji Bektash Veli in the Light of Historical Sources and the Connection of Bektashi Discipline with Chepni Turkmens
 
Ayşe Kayapınar (Abant İzzet Baysal University, Turkey)
Osmanlı Klasik Döneminde Trakya’da Yer ve Kişi Adlarında Bektaşi Geleneğinin İzleri/Traces of Bektashi Traditions in the Names of Places and Persons in Thrace during the Classical Period of Ottomans
 
Görüşler, soru ve tartışmalar/Opinions, questions and discussions
16:00-16:30

2.Gün, Paralel Oturum: 20 Ekim 2009, Salı, 14:00-16:30
2rd Day, Parallel Session: October 20, 2009, Tuesday, 14:00-16:30
Mülkiye Şeref Salonu/Mülkiye Şeref Hall
 
KENDİSİNİN İMGESİ, İMGESİNİN KENDİSİ
THE IMAGE OF SELF, SELF OF THE IMAGE
 
Oturum Başkanı/Session Chairperson: Doç. Dr./ Assoc. Prof.Dr. Zeliha Etöz
 
Katılımcılar/Participants
 
Eva Csaki (Pazmany Peter Catholic University, Hungary)
Nefes: Bektaşilik ve Sanatın Kesişen Yolları/Nefes: Intersecting Roads of Bektashism and Art
          
Haydar Ergülen (Şair/Poet, Turkey)
Alevi-Bektaşi Şiirinde Hacı Bektaş Veli ve Hoşgörü/Hadji Bektash Veli and Tolerance in Alevi- Bektashi Poetry
 
Ayhan Yalçınkaya (Ankara University, Turkey)
Bektaşi’nin Kahkahası/Laugh of Bektashi
 
Bedriye Poyraz(Ankara University, Turkey)
Politik Bir Figür Olarak Hacı Bektaş Veli’nin Medyada Temsili/Representation of Hadji Bektash Veli in Media as a Political Figure
 
Ali Yaman (Abant İzzet Baysal University, Turkey)
Bektaşi-Alevi Farklılaşması Üzerine: Farklılaşan, Benzeşen Kimlik Algılamaları/About Differentiation of Bektashi-Alevi: Differentiating, Resembling Identity Perceptions
 
Görüşler, soru ve tartışmalar/Opinions, questions and discussions
16:00-16:30
 
Enstitü Kokteyli/Institute Cocktail
17:00-19:00

3.Gün, Birinci Oturum: 21 Ekim 2009, Çarşamba, 10:00-12:30
3rd Day, First Session: October 21, 2009, Wednesday, 10:00-12:30
Aziz Köklü Salonu/Aziz Köklü Hall
 
BU DİYAR BAŞKA DİYAR, BAŞKA DİYAR BU DİYAR
HERE IS A DIFFERENT PLACE, A DIFFERENT PLACE IS HERE
 
Oturum Başkanı/Session Chairperson: Doç. Dr. /Assoc. Prof Ahmet Taşğın
 
Katılımcılar/Participants
                      
Murat Küçük (Gazeteci/Journalist, Germany)
Günümüz Balkan Bektaşiliği: Güncel Durum, Gelişmeler, Sorunlar/
Today’s Balkan Bektashism: Current Situation, Developments, and Problems.
 
Frances Trix (Indiana University, USA)
Survival Strategies for Bektashi Tekkes in the Western Balkans in Late Ottoman and Modern Times/Geç Osmanlı Dönemi ve Modern Zamanlarda Batı Balkanlarda Bektaşi Tekkelerinin Hayatta Kalma Stratejileri
 
Miranda Terzopoulou (Ethnologist, Folklore Research Centre, Academy of Athens, Greece)
Identy, Politics and the Sacred. The Evolution of a Bektashi Panayir in Greek Thrace/Kimlik, Siyaset ve Kutsal. Yunan Trakyasında bir Bektaşi Panayırının Evrimi.
 
Stephan Balastchev (Ethnomusicologist, Bulgaria)
Dynamics of the Bektashi Cult Architecture in the Eastern Rhodope Mountains of Bulgaria/ Bulgaristan Doğu Rodop Dağlarında Bektaşi Kült Mimarisinin Dinamikleri.
 
Giorgios Mavromattis (Educationalist – Historian, Greece)
Bektashis in 20th Greece/ 20. Yüzyıl Yunanistanında Bektaşiler
 
Görüşler, soru ve tartışmalar/Opinions, questions and discussions
12:00-12:30
Öğle Yemeği/Lunch
12:30-14:00

3.Gün, Birinci Paralel Oturum: 21 Ekim 2009, Çarşamba, 10:00-12:30
3rd Day, First Parallel Session: October 21, 2009, Wednesday, 10:00-12:30
Aziz Köklü Salonu/Aziz Köklü Hall
 
NERESİNDE DÜNYANIN, DÜNYANIN ORASINDA
WHERE IN THE WORLD, THERE IN THE WORLD
 
Oturum Başkanı/Session Chairperson: Prof. Dr. Aykut Çelebi
 
Katılımcılar/Participants
 
Levent Kayapınar (Abant İzzet Baysal Unv. Turkey )
Osmanlı Döneminde Bulgaristan Eski Zağra’da Bir Bektaşi Merkezi: Mü’min Baba ve Zaviyesi
Bulgaria during the Ottoman Period, A Bektashi Lodge in Old Zagra: Mü’min Baba and His Hermitage
 
Rumiana Margaritova (Bulgaria)
The Multi-faceted Nature of a Bektashi Feast in Bulgaria/Bulgaristan’da bir Bektaşi Şöleninin Çok Yönlü Doğası.
 
Muhammed Ali Soltani (Tahran University, Iran)
Ehlihaklar (Ali Haklar) Arasında Hacı Bektaşla İlgili İnançlar /Beliefs about Haiji Bektash Among Ehlihaklar (Ali Haklar)
 
Namıq Musalı (Academy of National Sciences, Institute of History, Azerbaijan)
Anonim Bir Safevi Kaynağının Işığında Bektaşi ve Alevi Tarihine dair Bilinmeyen Gerçekler /Unknown Facts on Bektashi and Alevi History in the Light of an Anonymous Safavid Source

Görüşler, soru ve tartışmalar/Opinions, questions and discussions

12:00-12:30

Öğle Yemeği/Lunch

12:30-14:00
 
3. Gün, İkinci Oturum: 21 Ekim 2009, Çrş, 14:00-16:30
3rd Day, Second Session: October 21, 2009, Wednesday, 14:00-16:30
Aziz Köklü Salonu/ Aziz Köklü Hall
 
          
POSTSUZ SERÇEŞME’DEN SERÇEŞME’SİZ POSTA
FROM SERCESME WITHOUT POST TO POST WITHOUT SERCESME
 
Oturum Başkanı/Session Chairperson: Doç.Dr./Assoc. Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya
 
Katılımcılar/Participants
 
                      
İbrahim Bahadır (Gazeteci, Journalist/ Germany)
Hacı Bektaş Veli Tekkesinin Dini Merkez Olarak Yükselme Süreci/
Rising Period of Hadji Bektash Veli Tekke (Lodge) as a Religious Center
 
Dilek Soileau (Ankara University, Turkey)
1925 Hacı Bektaş-ı Veli Dergâh’ının Kapatılmasıyla Tarihsel Mirâsın Paylaşımı: Babalar, Çelebiler, Aleviler /Sharing of Historical Heritage by the Closure of Hadji Bektashi Veli Dergah(Lodge) in 1925: The Baba, The Celebi, The Alevi
 
Murat Yumlu (Turkey)
1960’lı Yıllar Ölçeğinde Dergah Temsiliyet Kanallarından Birisi Olarak Ulusoy Ailesiyle Türkiye Birlik Partisi İlişkisi/ Relation of Ulusoy Family with Turkish Unity Party as one of Dergah Representation Ways Across 1960’s.
 
Işıl Tombul (Ege University, Turkey)
Hırka Altında Siyaset: Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri/
Politics under Cardigan: Commemorates for Hajji Bektash Veli
 
Albert Doja (Tiran Avrupa Universitesi, Albania)
From Confraternal Religion to Instrumental Theology: Ideological Reversal between Heterodoxy and Ortodoxy in the Political History of Bektashism/Adanmışlık Temelli İnançtan Araçsal Teolojiye: Bektaşiliğin Politik Tarihinde Heterodoksi ve Ortodoksi Arasında İdeolojik Dönüşüm 
 
Görüşler, soru ve tartışmalar /Opinions, questions and discussions
16:00-16:30

3. Gün, II. Paralel Oturum: 21 Ekim 2009, Çrş, 14:00-16:30
3rd Day, Second Parallel Session: October 21, 2009, Wednesday, 14:00-16:30
Mülkiye Şeref Salonu/Mülkiye Şeref Hall
 
SESİN NEFESİ, NEFESİN SESİ
LITURGICAL HYMNS (NEFES) OF SOUND, SOUND OF LITURGICAL HYMNS (NEFES)
 
Oturum Başkanı /Session Chairperson: Yrd. Doç.Dr./Assis. Prof. Dr. Aykan Erdemir
 
Katılımcılar/Participants
 
Metanet Azizgizi Aliyeva (Azerbaijan State Economics University)
Sema ve Semahların Evrensel Ezoterik Yapısı /Sema and Universal Esoteric Structure of Semahs
Ulaş Özdemir (Ethnomusicologist, Yıldız Teknik University)
Ehl-i Hak’ın Kutsal Sazı Tanburun Kimliği ve Bağlamayla İlişkisi /Holy Saz of Ehl-i Hak, Identity of Tanbur and its Relation with Baglama
 
Janos Sipos (Ethnomusicologist, Hungary)
Bir Trakya Bektaşi cemaatinin müziği ve
Macar halk müziği/Music of a Thracian Bektasi Community and
Hungarian folk music
 
Piri Er (Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism)
Anadolu Aleviliğinde Zakirlik Kurumu Değişim Süreçleri: Sorunları ve Çözüm Önerileri/ Minstrel Zakirlik Institution Changing Processes in Anatolian Alevis: Problems, Solution, and Suggesstions
 
Gani Pekşen, (Ege University, Turkey)
 

Alevi Cemlerindeki Deyiş, Ayet ve Nefesler/
Deyiş, Ayet (Religous Poem) and Nefes in Alevi Cem Rituel
 
Görüşler, soru ve tartışmalar/Opinions, questions and discussions
16:00-16:30
 
 
SEMPOZYUMUN KAPANIŞI /CLOSING OF THE SYMPOSIUM
17:00-17:45

Kaynak: http://www.alevienstitusu.org

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*